Cronfa Cymorth Gwaith Ieuenctid

Canllawiau i ymgeiswyr

Beth yw’r Gronfa Gymorth Gwaith Ieuenctid Youth Cymru?

Mae Gronfa Cymorth Youth Cymru wedi’i sefydlu i helpu grwpiau ieuenctid a gweithwyr ieuenctid i ddiwallu anghenion pobl ifanc mewn ymateb i Coronafirws Covid-19. Mae epidemig byd-eang Covid-19 wedi cael effaith sylweddol a digynsail ar fywydau pobl mewn cymunedau ledled Cymru a’r DU. Mae anghenion pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid a grwpiau ieuenctid wedi newid wrth amharu ar ein ffordd o fyw mewn ffyrdd na allem fod wedi dychmygu o’r blaen.

Bydd y mesurau diogelwch, megis cyfyngu ar faint grwpiau, pellhau cymdeithasol, cyfyngu ar gymysgu dan do a roddir ar waith gan y llywodraeth yn helpu i gadw pobl ifanc yn ddiogel. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod yr amgylchiadau hyn yn cael effaith enfawr ar iechyd a lles pobl ifanc ac yn gosod beichiau ychwanegol ar ddarparwyr gwaith ieuenctid. Felly, pwrpas y gronfa hon yw cefnogi grwpiau a sefydliadau ieuenctid i barhau i weithio gyda phobl ifanc a darparu lleoedd diogel, profiadau cadarnhaol a chefnogaeth oedolion dibynadwy.

Cefnogir y gronfa hwn gan The Guardian Appeal a The Pears Foundation. Yr uchafswm sydd ar gael fesul cais yw £ 2,000.

Pwy all wneud cais? 

Grwpiau Aelodau Youth Cymru sy’n cwrdd â’r meini prawf isod.

* Wedi’u lleoli a gweithio mewn cymunedau lleol yng Nghymru 

* Gweithio gyda phobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy’n wynebu anghydraddoldeb, gwahaniaethu neu heriau ychwanegol.

* Yn profi anawsterau ariannol oherwydd y pandemig neu’r cynnydd mewn cyflenwi.

* Wedi addasu’n llwyddiannus i’r heriau a’r anghenion a grëwyd gan y pandemig.

* Gwario grant o fewn 3 mis o’i dderbyn.

* Rhoi cais am £ 2,000 – nid oes angen cyllid cyfatebol.

* Bod â throsiant blynyddol o lai na £ 250,000.

* Yn gallu darparu cyfriflen banc yn enw eu grŵp ieuenctid y gellir talu’r arian iddo.

* Yn gallu darparu cyfrifon y flwyddyn ariannol ddiwethaf o’u grŵp ieuenctid

* Rhaid i ymgeiswyr fod yn grwpiau sy’n aelodau i Youth Cymru. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gan bob grŵp ieuenctid sy’n derbyn arian drefniadau gweithredu, llywodraethu a diogelu o ansawdd priodol – gweler y Telerau ac Amodau.

Rhaid cwblhau pob gweithgaredd a chwblhau adroddiad diwedd prosiect byr, syml erbyn 30 Medi 2021.

Beth fyddwn ni’n ei ariannu?  Yr hyn na fyddwn yn ei ariannu ? 
Ymhlith yr enghreifftiau mae:
 • Rhaglenni gweithgareddau, gan gynnwys rhaglenni haf.
 • Offer a deunyddiau rhaglen.
 • Digwyddiadau  
 • Llogi lleoliad.
 • Costau teithio i weithgaredd.
 • Costau tiwtor / hwylusydd arbenigol e.e. tiwtor celf, hyfforddwr chwaraeon, tiwtor dawns, gwneuthurwr ffilmiau.
 • Costau staff gwaith ieuenctid sesiynol.
 • Ffioedd aelodaeth a chostau yswiriant hanfodol.
 • PPE.  
 • Costau hyfforddi pobl ifanc.
 • Byddwn yn ystyried unrhyw geisiadau rhesymol eraill sy’n benodol i anghenion a nodwyd yn eich cymuned sy’n ymwneud â phobl ifanc.

 

 

 

 • Grwpiau ieuenctid gyda throsiant blynyddol o £ 250,000 + y flwyddyn.
 • Grwpiau ieuenctid mewn lifrai
 • Gweithgareddau sy’n digwydd y tu allan i Gymru
 • Grwpiau ieuenctid na allant ddangos eu bod yn defnyddio dull gwaith ieuenctid ac yn cwrdd â’r safonau gofynnol ar gyfer aelodaeth Youth Cymru

Cefnogi gwaith ieuenctid yn yr amseroedd ansicr hyn

Rydym yn gwybod ein bod i gyd yn byw mewn cyfnod o ansicrwydd a phryder mawr nad ydym wedi’i weld o’r blaen. Mae colli cyswllt cymdeithasol hanfodol â ffrindiau a chyfoedion a cholli cyfleoedd, trwy gau ysgolion a grwpiau cymunedol am gyfnod estynedig, wedi creu’r amodau lle mae pobl ifanc wedi dod yn fwyfwy ynysig ac unig ac yn wynebu mwy o heriau addysgol a chyflogaeth. Mae canlyniadau o’r fath yn sylweddol ar iechyd meddwl a lles pobl ifanc ac ar eu cyfleoedd mewn bywyd yn y dyfodol.

Mae Youth Cymru wedi cefnogi gwaith ieuenctid yn y gymuned ers dros 85 mlynedd, ac rydym yn barod i gefnogi gweithwyr ieuenctid mewn cymunedau ledled Cymru i ateb y mater hwn yn uniongyrchol. Ein nod yw bod wrth wraidd cynnal grwpiau ieuenctid i gefnogi pobl ifanc mewn ffyrdd ystyrlon, gan droi’r amser anodd hwn yn gyfle i drawsnewid y ffordd yr ydym yn gweithredu. Mae gwaith ieuenctid o ansawdd uchel wedi’i seilio’n bennaf ar brofiad wyneb yn wyneb wedi’i adeiladu ar berthnasoedd. Fodd bynnag, mae’r amgylchiadau unigryw yr ydym yn eu cael ein hunain wedi golygu bod yn rhaid i waith ieuenctid yn y gymuned gofleidio ffyrdd newydd y gallwn gefnogi ac ymgysylltu â phobl ifanc a sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gysylltiedig â’u cyfoedion a’u cymunedau a chael llwybrau cadarnhaol i’w dyfodol.

Cadwch mewn cysylltiad â ni a byddwn yn rhannu eich straeon am ymdrech a llwyddiant wrth helpu pobl ifanc a’ch cymunedau. Bydd y cwestiynau rydyn ni wedi’u gofyn yn y ffurflen gais a’r adborth rydych chi’n ei roi i ni yn ein helpu i gyfathrebu â chyllidwyr a llunwyr penderfyniadau eraill am yr heriau rydych chi’n eu hwynebu.

Llenwi’r Ffurflen Gais

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, yr hoffech drafod eich syniad cyn gwneud cais neu os oes gennych heriau llenwi’r ffurflen gais, yna cysylltwch â ni. Rydyn ni eisiau helpu. Gallwch gysylltu â ni trwy e-bostio communications@youthcymru.org.uk 

Pryd mae’r dyddiadau cau? Beth sy’n digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Dylid derbyn ceisiadau erbyn Hanner Dydd 28 Mai 2021.

Byddwn yn cydnabod derbyn eich cais a byddwn yn eich hysbysu a yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus ac yn rhyddhau’ch arian erbyn diwedd Mehefin 2021.

Rhaid cwblhau pob gweithgaredd a chwblhau adroddiad diwedd prosiect byr, syml erbyn 30 Medi 2021.

Mae’r gronfa hon wedi cael ei wneud yn bosibl trwy ein partneriaeth UK Youth gyda chefnogaeth hael o’n cyllidwyr: