Rydym wrthi yn diweddaru ein gwefan Gymraeg  hyn o bryd a bydd gwefan Youth Cymru yn gwbl ddwyieithog yn fuan iawn!

Ni yw Youth Cymru!

Sefydliad Gwirfoddol Cenedlaethol yw Youth Cymru, gyda dros 80 mlynedd o brofiad yn cefnogi pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid ledled Cymru.

Rydym yn gweithio gyda dros 400 o aelodau, i ddarparu cyfleoedd a rhaglenni pwrpasol sy’n gwella bywydau pobl ifanc yng Nghymru.

Ein Hanes

Roedd Cymdeithas Clybiau Ieuenctid Cymru yn un o’r prif sefydliadau ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

Gan ddechrau fel clwb merched, mae’n ddyledus i fodolaeth menter arweinwyr gwirfoddol a ffurfiodd nifer o ffederasiynau lleol annibynnol gyda’r nod o geisio cefnogaeth i’r ddwy ochr.

Chwaraeodd y Ocean National Colliery Company ran flaenllaw wrth ffurfio clybiau bechgyn a chlybiau merched yng Nghymoedd Rhondda, Garw a Sir Fynwy, gyda’i gilydd yn cynnwys Ffederasiwn Cenedlaethol Ocean. Ond mewn mannau eraill hefyd, yn enwedig yn yr “ardaloedd an-arbennig,” y clybiau eu hunain a ffurfiodd eu ffederasiynau eu hunain gyda’r nod o geisio cydweithredu, trafod problemau cyffredin, cyfnewid syniadau, trefnu, ymweliadau rhwng clybiau a darparu gwasanaethau i eu cyd-fantais.

Ddwy flynedd ar ôl ffurfio Ffederasiwn Caerdydd, cynullwyd cyfarfod gan Gyngor Cenedlaethol Clybiau’r Merched. Cynhaliwyd hwn ar y 25ain o Ionawr 1936, yn 33 Park Place, Caerdydd, yn bennaf o ganlyniad i grant a dderbyniwyd gan Ymddiriedolaeth y Jiwbilî gan Glybiau Cyngor Cenedlaethol y Merched ar gyfer gwaith yn yr ‘ardaloedd arbennig’. Gwahoddwyd cynrychiolwyr ffederasiynau ac aneddiadau i ddod i’r cyfarfod pwysig hwn i ystyried ffurfio Cymdeithas Clybiau Merched De Cymru.

Yn ogystal â chynrychiolwyr o’r ffederasiynau, roedd nifer o sefydliadau merched eraill yn bresennol yn y cyfarfod hanesyddol hwn, ond nid yw’r cofnodion yn nodi a oeddent yn bresennol er mwyn sicrhau aelodaeth, neu ddim ond i gefnogi.

Yn bresennol:

Ffederasiynau Lleol

Caerdydd a’r Cylch

Ocean Cenedlaethol

Sir Fynwy

Meysydd Glo De Cymru

Aneddiadau Addysgol

Merthyr

Bargoed

Pont-y-pŵl

Risca

Maes-yr-Haf, Rhondda.

Sefydliadau Ieuenctid Eraill

Cymdeithas Gyfeillgar y Merched
Yr Y.W.C.A.
‘Gobaith Cymru’
Cyngor Clybiau Bechgyn De Cymru
Cyngor Gwasanaethau Cymdeithasol De Cymru

Dyddiadau

Ffurfiwyd Ffederasiwn Caerdydd 1934
1936-Ffurfiwyd Cyngor De Cymru
Ffurfiwyd Cyngor Gogledd Cymru
Ffurfiwyd Pwyllgor Rhanbarthol Cymru 1943
1954-Ad-drefnu yn Ne Cymru
1964-Uno’r tri chorff cyfansoddol
1970-1976-Ceisiodd llawer mwy o glybiau ieuenctid statudol aelodaeth.

Anerchodd Miss Warren, Ysgrifennydd Trefnu, Ysgrifennydd Cenedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Clybiau Merched ’y cyfarfod. Dywedodd y byddai Clybiau Cyngor y Merched yn Ne Cymru yn darparu cyswllt hanfodol rhwng y ffederasiynau a’r Cyngor Cenedlaethol ac yn ei gwneud yn bosibl i gynlluniau cyfun gael eu cynnig, megis gwyliau, gwersylloedd a chyrsiau hyfforddi. Yn ogystal, gellid darparu gwasanaethau ar gyfer clybiau gwasgaredig mewn ardaloedd lle nad oes ffederasiynau, yn ogystal â darparu cyfleoedd i fenywod yn Ne Cymru ymgymryd â hyfforddiant arweinyddiaeth a gynigir gan y Cyngor Cenedlaethol.

Nid oedd genedigaeth y sefydliad newydd hwn yn un hawdd, a daeth y nodwedd Geltaidd o bryderu am hunaniaeth leol i’r amlwg, pan nododd cynrychiolydd Anheddiad Pont-y-pŵl nad oedd o blaid ffurfio corff yn Ne Cymru, fel ei sefydliad. yn berffaith abl i gydlynu gwaith cenawon lleol.

Mewn ymateb, tynnodd y cadeirydd sylw y byddai Cymdeithas yn rhoi mwy o gyfle i glybiau ddatblygu, ac yn atal setliadau rhag mabwysiadu agwedd meddwl bach!

Yn wreiddiol, y brif ffynhonnell incwm oedd cyfran o’r grant blynyddol a dderbyniwyd gan Gyngor Cenedlaethol y Clybiau Merched gan Ymddiriedolaeth y Jiwbilî ar gyfer disodli gwaith yn yr ‘ardaloedd arbennig’ yn ddiweddarach gan drefniant tebyg i waredu’r grant Pencadlys a dderbyniwyd. o’r Weinyddiaeth Addysg. Y gefnogaeth ariannol gychwynnol hon, ar wahân i swm bach a gadwyd i’w weinyddu, a basiwyd ymlaen i glybiau merched unigol.

Ysgol Haf

Ym 1954, daeth Mr Edward (‘Ted’) Higgins, â dimensiwn newydd i waith clwb ar ffurf ‘Ysgol Haf’ a drefnodd ar gyfer aelodau’r clwb a’u teuluoedd. Am y deunaw mlynedd nesaf, daeth Ysgol Haf Harlech yn ganolbwynt ar gyfer yr holl weithgareddau.

Nodwedd o Ysgolion Haf Harlech ym 1958 a 1959 oedd cynhyrchu’r hyn a elwir yn gyflym yn “The Chronicles”.

Wedi’i gyfansoddi bob dydd yn yr iaith Feiblaidd gan Islwyn Jones ac Owen Picton, roedd disgwyl mawr am eu cynhyrchiad, ynghyd â’r “darlleniadau” gyda’r nos yn y neuadd fawr.

Ysgol Haf Iau

Ym 1972, sylwyd gyda pheth pryder, bod nifer cynyddol o bobl ifanc o dan bedair ar ddeg oed bellach yn mynychu clybiau cysylltiedig, ac mewn ymdrech i ddarparu ar gyfer y grŵp oedran hwn, cafodd yr Ysgol Haf Iau gyntaf ei chynllunio a’i chyfarwyddo gan Mr. Peter John, Swyddog Rhanbarthol Gorllewin Cymru yng Ngholeg Trefeca, Sir Frycheiniog, pan fwynhaodd deugain aelod iau raglen wythnos o gelf a chrefft, cerddoriaeth, drama a merlota merlod.

Yn 1973, cynhaliwyd yr ail ysgol haf yn yr un lleoliad. Roedd y sbring uchel a brwdfrydedd heintus yr ieuenctid nid yn unig yn cael eu rhannu yn ystod yr wythnos gofiadwy hon, ond fe’u cymerwyd yn ôl i’w clybiau eu hunain, ac roedd yn amlwg bod y clybiau dan sylw yn adlewyrchu’r dylanwad hwn i yn eu projectiau

Rydym yma oherwydd......

Rydym yn gweithio ar y cyd gyda’n haelodau a sefydliad arall sy’n gweithio gyda pobl ifanc i ddarparu cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw, arloesol sy’n newid bywyd, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru.

Ein Gweledigaeth

Mae pobl ifanc yng Nghymru yn hyderus ac yn gryf, wedi’u grymuso i gyflawni eu potensial ac i gyfrannu at adeiladu’r Gymru yr ydym ei eisiau.

Rydym am sicrhau newid cadarnhaol i bobl ifanc yng Nghymru trwy ein Gwerthoedd Gwreiddiau Glaswellt a’n dylanwad strategol.

Ein Gwerthoedd

Credwn fod pobl ifanc yn ddinasyddion ac yn ddeiliaid hawliau. Mae ein holl waith yn cael ei danategu gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, yn unol â Mesur Hawliau Plant a Pherson Ifanc (Cymru) 2011.

Credwn fod gwaith ieuenctid yn newid bywydau. Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chynhwysiant; rydym yn herio rhagfarn a gwahaniaethu. Credwn fod gan waith ieuenctid ran hanfodol i’w chwarae wrth adeiladu’r Gymru yr ydym ei eisiau. Rydym yn siapio ein gwaith i gyfrannu at y saith Nod Llesiant a nodir yn Lles Cenedlaethau’r Dyfodol

AMRYWIAETH

Mae pobl ifanc yn unigryw ac mae’r gwahaniaethau unigol hynny o werth mawr, i’w parchu, ac yn ganolog i bopeth a wnawn.

CYFRANOGIAD

Mae pobl ifanc yn bartneriaid creadigol yn ein gweledigaeth a’n gwaith.

CYDRADDOLDEB

Mae gan bobl ifanc yr hawl i gyfle cyfartal i wneud y mwyaf o’u bywydau, eu doniau a’u cryfderau.

CYNNWYS

Mae gan bobl ifanc anghenion gwahanol, mae’n hanfodol nodi atebion ac ymateb yn bersonol ar gyflymder sy’n parchu eu hunigoliaeth.

CYFLE

Mae cyfleoedd yn galluogi creadigrwydd a thwf dilys. Maent yn hanfodol i ddysgu, yn hanfodol ar gyfer datblygu hunanfynegiant, hunanhyder a datrys problemau.

CYFLAWNI

Mae gan bobl ifanc y potensial i gyflawni pethau gwych ac i fyw bywydau boddhaus, ystyrlon a chadarnhaol.

Yn fyr ... Chi.

Rydym ar gyfer yr holl bobl ifanc yng Nghymru, ac ar gyfer yr holl sefydliadau, gwirfoddolwyr a staff proffesiynol hynny, sy’n eu cefnogi.

Heblaw am y gwaith mae ein tîm anhygoel yn ei wneud? Wel ...

Rydym yn gweithio trwy rwydwaith o sefydliadau lleol a rhanbarthol sy’n cefnogi pobl ifanc ledled Cymru. Sefydliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol yw’r rhain yn bennaf, ond maent yn cynnwys sefydliadau eraill sy’n cefnogi pobl ifanc, megis darparwyr hyfforddiant, gwasanaethau troseddu ieuenctid a darpariaethau cwricwlwm amgen.

Mae llawer o’n haelod-sefydliadau wedi’u lleoli yng nghymunedau tlotaf Cymru fel y’u diffinnir ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n haelodau a chydag eraill yn cefnogi pobl ifanc yng Nghymru.

Rydym yn gweithio trwy’r Bartneriaeth Ieuenctid Strategol Prydeinig-Gwyddelig gyda’n partneriaid Youth Scotland, Youth Work Ireland, Youth Action Gogledd Iwerddon ac Ieuenctid y DU i wella bywydau pobl ifanc ledled Prydain ac Iwerddon, a dysgu o brofiadau gwaith ieuenctid ledled Ewrop trwy ein haelodaeth o Gydffederasiwn Clybiau Ieuenctid Ewrop. Mae ein gwaith yn cael ei siapio gan yr hyn y mae pobl ifanc yn ei ddweud wrthym am yr hyn y maent ei eisiau a’i angen.

Ein Partneriaeth Pum Gwlad

Ymrwymodd pum elusen gwaith ieuenctid ymgyrchu i weithredu cymdeithasol, i wneud Lloegr, Iwerddon, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon y lleoedd gorau posibl i bobl ifanc ffynnu.

Ysbrydoli pobl ifanc

Hyrwyddo gwaith ieuenctid

Cysylltu pobl ifanc

Herio anghydraddoldebau

Mae Youth Youth, Youth Scotland, Youth Cymru, Youth Action Gogledd Iwerddon a Youth Work Ireland yn bum elusen gwaith ieuenctid blaenllaw, sy’n gweithio’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol i wella cyfleoedd bywyd pobl ifanc ledled y DU ac Iwerddon.

Mae gennym berthnasoedd sy’n rhychwantu 100 mlynedd.

Gwobrau Cyflawniad Ieuenctid
Partneriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
Datganiadau i’r wasg
Ymchwil a chyhoeddiadau
Gwobr Prosiect Cerddoriaeth Fawr / Cerddoriaeth Ieuenctid Iwerddon
Cydweithio ar hyfforddiant ac ymarfer
Symposiwm Prydain / Gwyddelig ar faterion ieuenctid
Erasmus +
Ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol
Llais Ieuenctid y DU
Herio llywodraethau i wrando ar bobl ifanc
Polau ieuenctid
Tanciau meddwl
Swyddi i bobl ifanc
Rhannu dysgu
Mentrau newydd yn y DU ac Iwerddon

Gyda’n gilydd rydym yn ymdrechu i gynyddu dealltwriaeth o effaith gwaith ieuenctid a chryfhau gweithredoedd cydweithredu ac eiriolaeth y pum partner. Mae’r cytundeb hwn yn cyd-fynd â chynghreiriau gwleidyddol cyfoes Prydain ac Iwerddon ac mae’n berthnasol i fuddiannau cenedlaethol a lleol. Rydym yn ceisio cynyddu ein gallu ar y cyd i lunio newidiadau polisi a deddfwriaethol, yn ogystal ag ysgogi pobl ifanc i fod yn fwy symudol ac i weithio ar y cyd ar feysydd o ddiddordeb.

Mae’r cytundeb hwn wedi’i adeiladu ar werthoedd cynhwysiant, tegwch cyfranogi a pharch, gyda phobl ifanc wrth galon. Mae’n ganlyniad symposiwm Prydeinig / Gwyddelig ar faterion ieuenctid, a gynhaliwyd ar 23ain-24ain Hydref 2013 gyda phobl ifanc, gwirfoddolwyr, staff ac aelodau Bwrdd y pum sefydliad.

Bwriad y bartneriaeth hon yw cefnogi ac ysbrydoli pawb yn ein rhwydwaith.

Ac ni allem wneud dim o hyn, heb ein partneriaid a'n cyllidwyr anhygoel!

Ein Cyllidwyr

Our Partners

Youth Cymru Privacy Policy

This policy outlines the use of personal data under the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulations (“GDPR”) For the purpose of DPA and GDPR Youth Cymru are the data controller and any enquiry regarding the collection or processing of your data should be addressed to Youth Cymru.

Your personal data – what is it?

Personal data relates to a living individual who can be identified from that data. Identification can be by the information alone, or in conjunction with any other information in the data controller’s possession, or likely to come into their possession.

Information We Collect

Personal information includes identifiers such as; your name, date of birth, email address, postal address, telephone number, as well as information you provide in any communications between us. You will have given us some or all of this information through:

your interactions with us – including; registering on our mailing list, using our website, joining our online forum, making a booking on our website, attending an event or training course and seeking advice / support.

How the Information Collected is used

Youth Cymru complies with its obligations under the “GDPR” by keeping personal data up to date; by storing and destroying it securely; by not collecting or retaining excessive amounts of data; by protecting personal data from loss, misuse, unauthorised access and disclosure and by ensuring that appropriate technical measures are in place to protect personal data.

We will process your personal data based on your consent, and/or because we need to use it in order to fulfil a contract with you (e.g. because you have subscribed to our membership, engaged with our programmes and/or legitimate interest).

Legitimate interest means there is a valid reason for Youth Cymru to do so. This could include; making improvements to our services, to manage relationships with our supporters and to comply with relevant legislation. Whenever we process your information in this way, we ensure that we consider your rights and interests.

We will never sell or swap your details. We may share your information with trusted third parties in the process of managing your engagement with us, such as the payment processing of donations or to partners who manage our events.

 

We use your personal data for the following purposes:

· To enable us to provide support and advice for the benefit of those working with children and young people within the Youth Sector.

· To administer membership subscriptions and activities;

· To fundraise and promote the interests of the charity;

· To manage our recruitment processes, employees, trustees and volunteers;

· To maintain our own accounts and records;

· To inform you of news, events, activities and services we offer;

Personal information provided to the Charity by you will only be used for the purposes stated when the information is requested. Personal information will not be sold to third parties, or provided to direct marketing companies or other such organisations without your permission.

What is the legal basis for processing your personal data?

Explicit consent of the data subject so that we can keep you informed about news, events, activities and services offered by Youth Cymru.

Processing is necessary for carrying out legal obligations.

Sharing of information with partners or third parties is only done so where consent has been provided.

However, we may disclose your information to regulatory bodies to enable us to comply with the law and to assist fraud protection and minimise credit risk.

Please be advised that we do not reveal information about identifiable individuals to our stakeholders without consent from the data subject, but we may, on occasion, provide them with anonymised information.

Protecting Children and Young People

Where we believe any of our services may attract children and young people under the age of 16, we will clearly provide information notices to try and deter children from providing their personal data without parent or guardian consent.

We do not knowingly intend to send marketing communications to children and young people.

We actively encourage all our staff, whenever they are implementing new initiatives to assess whether these might be attractive to children and young people and if so, will ensure clear information is provided to try and deter children and young people from providing their personal data without parent or guardian consent.

How we Store Information Collected

As part of the services offered to you, for example through our websites, the information you provide to us may be transferred to and stored in countries outside of the European Economic Area (EEA) as we use remote website server hosts to provide the website and some aspects of our service, which may be based outside of the EEA, or use servers based outside of the EEA – this is generally the nature of data stored in “the Cloud”. It may also be processed by staff operating outside the EEA who work for one of our suppliers, e.g. our website server host, or who work for us when temporarily based outside of the EEA.

A transfer of your personal data may happen if any of our servers are located in a country outside of the EEA or one of our service providers is located in a country outside of the EEA. If we transfer or store your personal data outside the EEA in this way, we will take steps to ensure that your privacy rights continue to be protected, as outlined in this privacy policy and in accordance with the DPA and GDPR. If you use our service while you are outside the EEA, your personal data may be transferred outside the EEA in order to provide you with these services.

We do not use or disclose sensitive personal data, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

We may disclose your personal data outside of Youth Cymru e.g. data analysis or newsletter mailings. However, any such transfer will only be on terms that the confidentiality of your personal data is protected and that the terms of this privacy policy will continue to be complied with by the recipient.

We will process, disclose or share your personal data only if required to do so by law, or in good faith believe that such action is necessary to comply with legal requirements, or legal process served on us or our websites.

Security

The transmission of information via the Internet or email is not completely secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of data while you are transmitting it to us via our site or formstack applications; any such transmission is at your own risk. Once we have received your personal data, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

The Use of Trusted Partners and Suppliers.

We use external companies such as Eventbrite to collect or process personal data on our behalf. We undertake checks on these companies before we work with them and put agreements in place that require them to comply with data protection legislation and ensure that they have appropriate controls in place to secure your information.

You’re Rights and Your Personal Data

Unless subject to an exemption under the GDPR, you have the following rights with respect to your personal data:

1. The right to request a copy of your personal data which Youth Cymru holds about you; where possible this will be provided within 30 days of request. If an extension is required due to the complexity of the request, then this will be agreed in writing by both parties;

2. The right to request that Youth Cymru corrects any personal data if it is found to be inaccurate or out of date;

3. The right to request your personal data is erased where it is no longer necessary for Youth Cymru to retain such data;

4. The right to withdraw your consent to the processing at any time;

5. The right to request that the data controller provide the data subject with his/her personal data and where possible, to transmit that data directly to another data controller, (known as the right to data portability), (where applicable) [Only applies where the processing is based on consent or is necessary for the performance of a contract with the data subject and in either case the data controller processes the data by automated means].

6. The right, where there is a dispute in relation to the accuracy or processing of your personal data, to request a restriction is placed on further processing;

7. The right to object to the processing of personal data, (where applicable) [Only applies where processing is based on legitimate interests (or the performance of a task in the public interest/exercise of official authority); direct marketing and processing for the purposes of scientific/historical research and statistics]

8. The right to lodge a complaint with the Information Commissioners Office, https://ico.org.uk

Further processing

If we wish to use your personal data for a new purpose, not covered by your consent, then prior to commencing the processing we will provide you with a new notice setting out the relevant purposes and processing conditions. Where and whenever necessary, we will seek your prior consent to the new processing.

Controlling the use of Your Data

If you have given us consent to use your data for a purpose you can revoke or vary that consent at any time. If you do not want us to use your data, or want to vary the consent that you have provided you can email mailbox@youthcymru.org.uk

Changes to our Privacy Policy

From time to time, we may use your information for new, unanticipated uses not previously disclosed in our privacy policy. If our information practices change at some time in the future we will post the policy changes on our website www.youthcymru.org.uk/privacy/

Rhif y Cwmni : 02646433

Rhif yr Elusen : 1163959