Achrediad Agored Cymru

Fel canolfan gofrestredig ar gyfer Agored Cymru, gallwn gynnig cyfle i'n partneriaid gael mynediad i'n Cwricwlwm Agored Cymru gyda sicrwydd ansawdd. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi cyfle i bartneriaid achredu’r addysgu, y dysgu a’r hyfforddiant y maent yn eu darparu ar hyn o bryd yn ogystal â darparu mynediad at gymorth ymgynghorol Youth Cymru i ddatblygu cyfleoedd achredu yn y dyfodol.

Mae Gwasanaeth Achredu Cymru Ieuenctid, yn cynnwys cefnogaeth ymgynghorol i nodi'r achrediad mwyaf priodol; cyngor datblygu asesu, cefnogaeth sicrhau ansawdd a rheoli ardystiadau.

Mae ein Gwasanaeth Achredu yn sicrhau bod yr addysgu a'r dysgu a gynigir gan bartneriaid yn cwrdd â safonau ansawdd Agored Cymru ac yn ehangu mynediad at achrediad ac ardystiad ymhlith ein holl aelodau.

Beth allwn ei wneud i chi

Wedi'i gynnwys yn y Bartneriaeth, byddwch yn derbyn mynediad i bob Uned a Chymhwyster gan Agored Cymru. Yn parhau â chefnogaeth a Sicrwydd Ansawdd

Sicrwydd Ansawdd yn Unig

Gallwch ddatblygu eich cwrs / gweithdy eich hun gyda chefnogaeth Sicrwydd Ansawdd Youth Cymru

Creu'r Cwrs a'r Cyflwyno

Gall Youth Cymru greu a darparu gweithdai yn uniongyrchol i bobl ifanc yn eu lleoliad eu hunain

CYMWYSTERAU RYDYM YN CYNNIG

Addysg Bersonol a Chymdeithasol

ABCh

Mae'r Cymhwyster ABCh yn datblygu'r ddealltwriaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd sydd eu hangen ar ddysgwyr i reoli ac fyw bywydau boddhaus trwy ddatblygu, er enghraifft eu lles a'u gwytnwch.

 

Cyfranogiad Pobl Ieuenctid

YPP

Mae Cymhwyster YPP yn cefnogi pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth fel eu bod yn deall eu hawliau fel rhan o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC) a bod ganddynt y sgiliau i effeithio ar newid yn eu bywydau drostynt eu hunain ac eraill.

Cymru, Ewrop a'r Byd

CEB

Mae cymwysterau diwylliant Cymhwyster CEB yn cyflwyno dysgwyr i nodweddion diwylliannol, economaidd, amgylcheddol, hanesyddol ac ieithyddol Cymru mewn perthynas ag Ewrop a gweddill y Byd. Mae'r cymhwyster yn cefnogi datblygiad dysgwyr o'u hunaniaeth ddiwylliannol ac yn rhoi cyfle i fyfyrio ar eu safle ar lwyfan y byd

 

Youth Achievement Awards

YAA

Mae'r YAA yn gyfle dysgu ar sail credyd i bobl ifanc ledled Cymru, wedi'i achredu trwy Agored Cymru. Maent yn fframwaith addasadwy, blaengar a hyblyg a arweinir gan ieuenctid y gellir ei gymhwyso i ystod eang ac amrywiol o weithgareddau ieuenctid. Mae'r gwobrau wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion pob person ifanc ar bob lefel, gan ddarparu cydnabyddiaeth achrededig am y gwaith y mae pobl ifanc yn ei wneud mewn lleoliadau ffurfiol ac anffurfiol.