Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Mae’r cymwysterau addysg bersonol a chymdeithasol (ABCh) yn cefnogi meysydd polisi addysgol allweddol Llywodraeth Cymru gan gynnwys y Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru.

Mae’r cymwysterau yn bodloni’r pum thema wahanol yn y fframwaith:

dinasyddiaeth weithredol
iechyd a lles emosiynol
datblygiad moesol ac ysbrydol
paratoi ar gyfer dysgu gydol oes
Datblygu cynaliadwy
dinasyddiaeth fyd-eang.

Mae'r cymwysterau'n cefnogi dysgwyr i gynyddu eu sgiliau a'u gwybodaeth i wella eu datblygiad personol a chymdeithasol a'u hiechyd a'u lles emosiynol. Mae hyn yn sicrhau bod pobl ifanc yn dod yn unigolion hyderus a’r cyfarpar fel y gallant fyw’n effeithiol ac yn llwyddiannus mewn cymdeithas sy’n newid yn gyflym a chyflawni eu huchelgeisiau.

Bydd dysgwyr sy’n defnyddio’r cymwysterau hyn yn barod ar gyfer byw eu bywydau fel y gallant fod yn unigolion iach, hyderus, gwydn a medrus yn eu cymuned leol a chenedlaethol.

O fewn y Cymhwyster ABCh gallwch ddewis o amrywiaeth o bynciau sy'n bodloni anghenion y dysgwyr. Mae'r unedau hyn ar gael o Lefel Mynediad 1 i Lefel 2.

Iechyd Meddwl a Lles

Deall Bod yn LHDT

Rheoli Dicter

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mynd i'r Afael â Bwlio

Gwella Hyder Eich Hun

Gwaith tîm

Ffyrdd Iach o Fyw

Pobl Ifanc yn y System Cyfiawnder Troseddol

Camddefnyddio Sylweddau

Rhyw a Pherthnasoedd

Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Rheoli arian

Ymwybyddiaeth Trawsrywedd

...................................a llawer mwy

d many more