Datganiad sefyllfa Youth Cymru – Helen Mary Jones.

Datganiad sefyllfa Youth Cymru – Helen Mary Jones.

Helen Mary Jones oedd Prif Swyddog Gweithredol Youth Cymru rhwng 2011 a Medi 2017.

Rydym yn drist ac yn siomedig gyda’r sylwadau diweddar a wnaed gan Helen Mary Jones ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â phobl drawsrywiol, newid ei sefyllfa a chymryd rhan yn y digwyddiad ‘Woman’s Place UK’.

Nid yw’r bwrdd, staff ac aelodau Youth Cymru yn rhannu’r un farn a gynigir gan y cyn Prif Weithredwr, ac rydym am gadarnhau nad yw Helen Mary Jones bellach yn gweithio i Youth Cymru, neu’n gysylltiedig â’r sefydliad.

Mae Youth Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ffordd, sy’n cydnabod ac yn parchu eu hunain, eu profiadau unigol a’u hannog i gyrraedd eu llawn botensial.

Ers 2014, mae Youth Cymru wedi cyflwyno prosiect Traws * Newid Cymru, sy’n cefnogi pobl ifanc traws sy’n uniaethu a bod heb hunaniaeth ddeuaidd i weithredu ar eu hoffterau, eu pryderon a’u dyheadau. Rydym hefyd yn annog sefydliadau i ddatblygu a chryfhau polisi ac arferion cynhwysol pobl draws, drwy wybodaeth, arweiniad a hyfforddiant. Cydnabuwyd y prosiect fel prosiect rhagorol yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (2016).

Sefydlwyd y prosiect Traws *Newid mewn ymateb i bobl draws ifanc sy’n dweud wrthym am yr heriau, y gwahaniaethu a’r gwaharddiad a wynebwyd yn eu bywydau bob dydd.

Mae 73% o ddisgyblion traws yng Nghymru yn cael eu bwlio yn yr ysgol. Mae tri o bob pedwar person traws ifanc (77 y cant) wedi niweidio eu hunain yn fwriadol ar ryw adeg. Mae mwy na dau o bob pump o bobl traws ifanc (45 y cant) wedi ceisio cymryd eu bywyd eu hunain (Stonewall 2017).

Mae newidiadau arfaethedig i’r Ddeddf Cydnabod Rhyw (y gyfraith sy’n llywodraethu sut y gall pobl Draws gael cydnabyddiaeth gyfreithiol o’u rhyw) wedi golygu bod llawer o sylw’r cyfryngau wedi bod yn canolbwyntio ar bobl drawsrywiol. Mewn llawer o achosion, mae’r sylw cyfryngau hwn wedi bod yn anghywir, yn gamarweiniol ac yn niweidiol. Er mai pobl drawsrywiol yw’r arbenigwyr ar eu hunaniaethau a’u profiadau eu hunain, maent i gyd yn rhy aml wedi gwadu llais.

Mae Youth Cymru wrth hyrwyddo dewisiadau pobl ifanc yn croesawu’r ymgynghoriad sydd ar ddod ar y Ddeddf Cydnabod Rhyw a’r cyfleoedd y mae’n eu darparu. Byddwn yn cefnogi pobl ifanc i ymateb i’r ymgynghoriad pan gaiff ei lansio.

Mae Youth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau y gall pob person ifanc fyw eu bywydau yn rhydd rhag aflonyddu, bwlio a gwahaniaethu ac yn falch i barhau’r gwaith y Prosiect Traws * Newid yn 2018 a thu hwnt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach, yna cysylltwch ag Emma Chivers, (Cadeirydd Youth Cymru) ar 07886 710277.

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Course Details

This training course runs over two days and will support participants in developing their understanding of how to safeguard children and young people in a variety of contexts. Intended to promote and develop the understanding of individuals of safeguarding issues the training responds to specific organisational contexts enabling practitioners to work more effectively and responsively within a safeguarding framework.