Gweithiwr Ieuenctid Cymwysedig Proffesiynol Ref: YC037

Cyflog  £20,970 flwyddyn yn dibynnu ar brofiad. Mae hwn yn sefyllfa tymor sefydlog o 12 mi
Pwrpas gefnogi a chyflwyno prosiectau ar draws Cymru mewn gwahanol sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol ac ochr yn ochr â gofynion y prosiect. 

Dyletswyddau  

 • Cefnogi rheoli a chyflwyno prosiectau. 
 • Cwblhau ffurflenni gwerthuso a monitro ar gyfer cyflwyno prosiectau,chytundebau lefel gwasanaeth / memorandwm dealltwriaeth 
 • Cefnogi’r gwaith i gyflawni digwyddiadau ieuenctid a chymunedolprosiectau a chyflwyno priodol. 
 • Gefnogi'r broses o ddatblygu cyfleoedd a phrosiectau ieuenctid newydd. 
 • Cysylltu ag elusennaugweithwyr cymunedol, AC, CynulliadCenedlaethol Cymru, Aelodau Seneddolhybiau, a phartïon eraill gan sicrhau bod pawb yn cael eu hysbysu'n gyson am ddatblygiadau prosiect. 
 • Ymateb i ymholiadau gan aelodau ac unigolion cysylltiedig am brosiectaugan gynnal perthynas fywiog gyda chanolfannauclybiau ac ysgolion sy'n cymryd rhan. 
 • Cefnogi recriwtiohyfforddi a goruchwylio aelodaugweithwyr sesiynol a gwirfoddolwyr. 
 • Ymgymryd â gwaith ieuenctid 'allgymorthar wahân gydag aelodau Ieuenctid Cymru. 
 • Cefnogi cynhyrchu’r adroddiadau a gwybodaeth i gefnogi prosiectau a chynllun busnes. 
 • Cynhyrchu a chyflwyno cyflwyniadau ar gyfer defnydd mewnol ac allanol. 
 • Hyrwyddo egwyddorion a dibenion gwaith ieuenctid yng Nghymru. 
 • Cynnal profformâu prosiect a chofnodion yn fewnol. 
 • Cynrychioli Youth Cymru mewn digwyddiadau rhwydweithiocyfarfodydd allanolcynadledda ffonau, a fforymau cyhoeddus megis cynadleddaudigwyddiadau a chyfarfodydd. 
 • Cefnogi’r gweinyddu, cyllidebau ac adnoddau. 
 • Paratoi a dosbarthu deunyddiau cyhoeddusrwydd ac arddangosfeydd. 
 • Dadansoddi risgiau a chyfleoedd y prosiect a phobl ifanc a monitro cynnydd y prosiect i ymdrin ag unrhyw faterion sy'n codi 
 • Creu a defnyddio offer i fonitro cynlluniau a gwariant o fewn Youth Cymru ar lawer o wahanol brosiectau 
 • Cefnogi’r tim I gysylltu â phob ariannwr gwahanol trwy gydol oes y prosiect ac adeiladu perthynas cryf, gan greu cyfleoedd i wneud cais am unrhyw arian parhad posibl. 
 • Cefnogi'r gwaith gydag aelodaupobl ifanccyfleusterau addysgol ffurfiol ac anffurfiol a grwpiau / sefydliadau cymunedol eraill. 
 • Darparu mentoraeirioli a gwybodaeth. 
 • Cefnogi a nodi cyfleoedd codi arian a chynigion. 

 

CymwysterauProfiad a Gwybodaeth: 

 • Gwaith Ieuenctid Lefel 6 – Angenrheidiol  
 • Profiad o ddarparu gwaith ieuenctid mewn prosiectau ieuenctid. 
 • Gwybodaeth am lwyfannau TG a chyfryngau i gofnodi hyrwyddo a chyflwyno prosiectau 
 • Hyfforddiant diogelu Lefel 2 
 • Profiad o ymgynghori mewn lleoliadau gwaith ieuenctid  

 

Fel isafswm bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos y canlynol: 

 

Hanfodol 

 • gallu i ddarparu cefnogaeth gwaith ieuenctid yn unol â cheisiadau a phrosiectau 
 • Cyflwyno / cefnogi rhaglen YAA. 
 • Hanfodol i allu dangos gwaith tîm mewn lleoliad gwaith ieuenctid 
 • Profiad o ddarparu hyfforddiant i bobl ifanc a gweithwyr. 
 • Gwybodaeth am ofynion cyllido ar gyfer prosiectau ieuenctid. 
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorolar lafar ac yn ysgrifenedig. 
 • Gwybodaeth a sgiliau TG rhagorol gan gynnwys defnyddio system portffolio electronig. 
 • Sgiliau Rheoli Amser gyda'r gallu i weithio dan bwysau a rheoli llwyth achosion i derfynau amser tynn. 
 • gallu i weithio heb fawr o oruchwyliaeth fel rhan o dîm  

 

Dymunol: 

 • Dealltwriaeth o ofynion cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn Gymraeg. 

 

Gwerthoedd:   

 

 • Ymrwymiad i hawliau dynol plant a phobl ifanc 
 • Parch at asiantaeth plant a phobl ifanc 
 • Ymrwymiad i amrywiaethcyfle cyfartal a chynhwysedd 
 • Ymrwymiad i ymgysylltu democrataidd 
 • Ymrwymiad i ddatblygu cryfder sefydliadau democrataidd yng Nghymru 

   

Profiad:  

 • Gweithio mewn tîm 
 • Gweithio'n effeithiol mewn rôl sy'n gofyn am hunan-gymhelliant  

 

Gwybodaeth a sgiliau:  

 • Gwybodaeth am y sector ieuenctid yng Nghymru 
 • Dealltwriaeth o ddiogelu 
 • Ymwybyddiaeth o wleidyddiaeth Cymru: prif bleidiaupolisïau a blaenoriaethau gwleidyddol 
 • Sgiliau trefnu ardderchog 
 • Hyfedredd mewn TG: Office; aml-gyfrwng, ac ati 

Telerau ac Amodau Cyflogaeth

 • Oriau: 35 awr yr wythnos. Bydd angen rhywfaint o waith penwythnos a min nos.
 • Lleoliad: Wedi'i leoli yn y Goedwig: efallai y bydd angen teithio ledled de Cymru hefyd.
 • Bydd angen ardystiad DBS gwell ar yr ymgeisydd llwyddiannus cyn dechrau ar y gwaith.
 • Gwyliau blynyddol 20 diwrnod y flwyddyn

Ffurflen Gais

Ffurflen gais ar gael ebostiwch:  

recruitment@youthcymru.org.uk   

 

Dyddiad cau'r cais 22 Mawrth 2020
Diwrnod asesu – 30 Mawrth 2020
Cyfweliad - 31 Mawrth 2020

Bydd angen dau gyfeiriad cyn ymgysylltu.