AELOD BWRDD YMDDIRIEDOLWYR
MANYLEB PERSON
A RÔL

Sefydlwyd yr Elusen tua 1920, yn wreiddiol fel Cymdeithas Clybiau Ieuenctid Cymru. Yn ystod y blynyddoedd ers hynny, mae wedi chwarae rhan sylfaenol ac arweiniol wrth ddatblygu a chefnogi'r gwasanaeth ieuenctid gwirfoddol a statudol yng Nghymru.  Mabwysiadwyd yr enw Youth Cymru ym 1995 pan ddaethom yn ltd yn ogystal â bod â statws elusennol. Yn y cyd-destun cyfoes hwn, ein rôl yw ymchwilio, nodi ac ymateb i anghenion pobl ifanc, a'r rhai sy'n gweithio gyda nhw; datblygu a darparu rhaglenni a phrosiectau sy’n cyfrannu at ddatblygiad, potensial a chyfranogiad pobl ifanc mewn cyd-destunau gwaith ieuenctid a chymorth ieuenctid eang ac amrywiol. Rydym yn gwneud hyn ledled Cymru gan ddefnyddio ein rhwydwaith gref o aelodaeth sefydliadol ac unigol, sy'n galluogi cyd-destun a chymhwysiad cenedlaethol i'n prosiectau a'n rhaglenni. Mae Youth Cymru yn gweithio mewn amgylchedd statudol a gwirfoddol, yn ogystal ag mewn partneriaeth â sefydliadau preifat a chyhoeddus; ymdrechu i wella profiadau a chyfleoedd bywyd pob person ifanc ledled Cymru.

Yn greiddiol i'n cenhadaeth yw ein cred y gall gwaith ieuenctid newid bywydau pobl ifanc er gwell. Rydym yn gwneud hyn yn rhannol trwy hyrwyddo'r ystod ehangaf bosibl o brofiadau a gweithgareddau i bobl ifanc, gan weithio'n uniongyrchol gyda nhw a thrwy ein haelodau. Mae ein aelodau'n gweithio ym mhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru (mewn lleoliadau gwirfoddol a statudol), wedi'u canoli yn y cymunedau mwyaf difreintiedig. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ieuenctid tebyg ledled y DU ac Iwerddon; mae ein partneriaeth ag Youth Scotland, UK Youth, Youth Action Gogledd Iwerddon a Youth Work Ireland. Mae'r perthnasoedd hyn yn ein galluogi i ddatblygu cysylltiadau cryf â phartneriaid corfforaethol mawr, gan gynnwys Starbucks, Lloyds, Barclays ac UPS, gan ddod ag adnoddau ychwanegol gwerthfawr i mewn i waith ieuenctid yng Nghymru. Mae Youth Cymru hefyd yn aelod gweithgar o Gydffederasiwn Clybiau Ieuenctid Ewrop sy'n ein galluogi i ddatblygu perthnasoedd gyda'n partneriaid Ewropeaidd a gweithio i sicrhau bod gwaith ieuenctid yng Nghymru yn cael ei ddeall a'i gydnabod ar lefel Ewropeaidd.

Mae Youth Cymru yn ceisio cefnogi a galluogi pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion effeithiol trwy weithgareddau addysgol a datblygiadol priodol. Rydyn ni'n gosod cyfranogiad ieuenctid hyn rydyn ni'n ei wneud ac yn hwyluso cyfranogiad pobl ifanc wrth wneud penderfyniadau ar bob lefel, yn ein sefydliad ac mewn sefydliadau ieuenctid eraill a'r cymunedau maen nhw'n byw ynddynt. Ym mhob gweithgaredd mae Youth Cymru yn hyrwyddo cyfle cyfartal ac yn rhoi sylw dyledus i Egwyddorion a Dibenion Gwaith Ieuenctid yng Nghymru fel y maent wedi'u hymgorffori yn ein hanes fel sefydliad ieuenctid cenedlaethol blaenllaw yng Nghymru. Rydym yn cadw at Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC), Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc, ac yn sicrhau bod ein gwaith yn cyd-fynd â nodau a dibenion ieuenctid fel y'i nodwyd yn y Strategaeth Waith Ieuenctid Genedlaethol ar gyfer Cymru 2019.

Ein Gweledigaeth a'n Gwaith

Credwn fod pobl ifanc yn ddinasyddion ac yn ddeiliaid hawliau ac mae ein holl waith yn cael ei danategu gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, yn unol â Mesur Hawliau Plant a Pherson Ifanc (Cymru) 2011.

Rydym yn gweithio i alluogi pobl ifanc yng Nghymru i fod yn hyderus ac yn gryf, wedi'u grymuso i gyflawni eu potensial ac i gyfrannu at adeiladu Cymru y maent ei eisiau a'i haeddu. Rydym ar gyfer yr holl bobl ifanc yng Nghymru, ac ar gyfer yr holl sefydliadau, gwirfoddolwyr a staff proffesiynol hynny, sy'n eu cefnogi.

Credwn fod gwaith ieuenctid yn newid bywydau er gwell. Gwyddom fod gan waith ieuenctid botensial enfawr i ddod â newidiadau buddiol dwys i fyd pobl ifanc yng Nghymru a gall y sector gwaith ieuenctid gyfrannu'n aruthrol at nifer o flaenoriaethau polisi cenedlaethol.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chynhwysiant; rydym yn herio rhagfarn a gwahaniaethu ac yn ceisio addysgu a datblygu dealltwriaeth a mewnwelediad mewn cymunedau o werth amrywiaeth, gyda'r nod o sicrhau gwell ac arfer gorau.

Credwn fod gan waith ieuenctid ran hanfodol i'w chwarae wrth adeiladu Cymru yr ydym ei eisiau, ac rydym yn siapio ein gwaith i sicrhau ei fod yn cyfrannu at y saith Nod Llesiant a nodir yn Neddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Rydym yn cydnabod gwerth gweithio gyda a thrwy rwydwaith o sefydliadau lleol a rhanbarthol sy'n cefnogi pobl ifanc ledled Cymru. Sefydliadau gwaith ieuenctid statudol a gwirfoddol yw'r rhain yn bennaf, ond maent yn cynnwys sefydliadau eraill sy'n cefnogi pobl ifanc, megis darparwyr hyfforddiant, gwasanaethau troseddu ieuenctid a darpariaethau cwricwlwm amgen. Mae llawer o’n haelodau wedi’u lleoli yng nghymunedau tlotaf Cymru fel y’u diffinnir ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

Rydym yn gwerthfawrogi cymunedau o arfer da ac yn gweithio mewn partneriaeth gan gydweithredu â'n haelodau a chydag eraill i gefnogi pobl ifanc yng Nghymru.

Rydym yn gweithio gyda'n Partneriaeth Ieuenctid Strategol Brydeinig / Gwyddelig a thrwyddo, gan gysylltu â'n partneriaid Youth Scotland, Youth Work Ireland, Youth Action Gogledd Iwerddon ac Ieuenctid y DU; i wella bywydau pobl ifanc ledled Prydain ac Iwerddon. Rydym yn dysgu ac yn rhannu'r dysgu hwnnw gyda'n haelodau, o ymarfer gwaith ieuenctid a phrofiad ledled Ewrop trwy ein haelodaeth o Gydffederasiwn Clybiau Ieuenctid Ewrop (ECYC).

Mae ein gwaith yn cael ei siapio a'i arwain gan yr hyn y mae pobl ifanc yn ei ddweud wrthym am yr hyn y maent ei eisiau a'i angen ac y maent yn dyheu am ei gael. Rydym yn ymgorffori cyfranogiad ieuenctid ar bob lefel ac yn ceisio grymuso pobl ifanc sy'n gweithio ochr yn ochr â nhw bob amser gan werthfawrogi eu mewnbwn, sgiliau,  ar galluogi i gyrraedd eu potensial.

 

Ein Gwerthoedd

Mae'r gwerthoedd sy'n sail i'n hymagwedd a'n gwaith yn cynnwys:

Amrywiaeth: Mae pobl ifanc yn unigryw, ac mae'r gwahaniaethau unigol hynny o werth mawr, i'w parchu a bod yn ganolog i bopeth a wnawn.

Cydraddoldeb: Mae gan bobl ifanc yr hawl i gyfle cyfartal i wneud y gorau o'u bywydau, eu doniau a'u cryfderau.

Cynhwysiant: Mae gan bobl ifanc anghenion a dulliau gwahanol o nodi datrysiad i'w heriau. Mae ymateb yn bersonol ac yn unigol ar gyflymder ac mewn ffordd sy'n parchu eu hunigoliaeth yn hanfodol.

Cyfle: Mae cyfleoedd yn galluogi creadigrwydd a thwf dilys; maent yn hanfodol i ddysgu, yn hanfodol ar gyfer datblygu hunanfynegiant, hunanhyder a datrys problemau.

Cyflawniad: Mae gan bobl ifanc y potensial i gyflawni pethau gwych a byw bywydau boddhaus, ystyrlon a chadarnhaol.

Dathliad: Mae dathlu yn creu ymdeimlad o gymuned, perthyn a lles gan ganiatáu ar gyfer arddangos cryfder a photensial pobl ifanc i'w gilydd, eu hunain a'u cymunedau.

Cyfranogiad: Mae pobl ifanc yn bartneriaid creadigol yn ein gweledigaeth a'n gwaith - mae Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Cymru, Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, a Mesur Hawliau Plant a Pherson Ifanc (Cymru) 2011 yn sail i bawb

es

BWRDD YMDDIRIEDOLWYR YOUTH CYMRU

Mae Youth Cymru yn cael ei lywodraethu gan fwrdd ymddiriedolwyr, sydd fel arfer yn cynnwys:

 • y gadair
 • y trysorydd
 • hyd at saith ymddiriedolwr etholedig
 • tri ymddiriedolwr penodedig.

Mae'r bwrdd ymddiriedolwyr yn penodi is-gadeirydd o blith yr ymddiriedolwyr.

Mae gan Youth Cymru Bwyllgor Adnoddau hefyd sy'n cyfarfod bythefnos cyn pob Cyfarfod Bwrdd Ymddiriedolwyr i adolygu'r gyllideb ac unrhyw faterion sy'n ymwneud ag adnoddau, gan adrodd i'r Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Rydym yn edrych i adnewyddu, tyfu ein bwrdd ac arallgyfeirio ein sgiliau. Mae gennym fwy nag un swydd wag ac rydym yn chwilio am rhywin sy'n arloesol, yn gadarnhaol ac yn greadigol ac yn teimlo bod ganddyn nhw rywbeth o werth i'w gyfrannu at gyfeiriad, datblygiad a thwf Youth Cymru yn y dyfodol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl sydd â chefndiroedd a phrofiad ym maes cyllid, marchnata, codi arian, TG, datblygu strategol digidol, rheoli prosiectau a gwaith ieuenctid; fodd bynnag, yn yr un modd byddem hefyd yn croesawu ymgeiswyr â lefelau eraill a meysydd arbenigedd, gan gynnwys y rhai nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol na phrofiad gwaith. Darperir hyfforddiant a chefnogaeth i'r ymgeiswyr cywir.

Ein nod yw adlewyrchu'r cymunedau rydyn ni'n gweithio ynddynt ac rydyn ni'n awyddus i glywed gan bobl sy'n dod o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein bwrdd ar hyn o bryd, gan gynnwys pobl sydd â chefndir BAME, menywod, unigolion ag anabledd neu nam a LGBT.

Rôl yr Ymddiriedolwr

Mae Deddf Elusennau 2011 yn diffinio ymddiriedolwyr elusen fel y rhai sy'n gyfrifol o dan ddogfen lywodraethol yr elusen am reoli gweinyddiaeth a rheolaeth yr elusen. Rôl y bwrdd ymddiriedolwyr yw derbyn asedau gan roddwyr, eu diogelu a'u cymhwyso at ddibenion elusennol Youth Cymru. Rhaid i'r bwrdd ymddiriedolwyr bob amser weithredu er gorau Youth Cymru, gan arfer yr un safon o ddyletswydd gofal ag y byddai person darbodus yn ei gymhwyso pe bai'n gofalu am faterion rhywun y mae ganddo gyfrifoldeb drosto. Rhaid i'r bwrdd ymddiriedolwyr weithredu fel grŵp ac nid fel unigolion. Yn ogystal â bod yn elusen gofrestredig, mae Youth Cymru yn gwmni cyfyngedig trwy warant, ac mae ymddiriedolwyr Youth Cymru wedi'u cofrestru fel cyfarwyddwyr yn Nhŷ'r Cwmnïau.

Cymhwyster

Mae'r Comisiwn Elusennau yn nodi pam na all rhai unigolion weithredu fel ymddiriedolwyr elusennol, i ddarganfod mwy ewch i https://www.gov.uk/guidance/charity-trustee-disqualification

Sylwch y gofynnir i chi fel rhan o'r broses recriwtio lofnodi datganiad o'ch cymhwysedd.

Dyletswyddau / rôl aelod bwrdd ymddiriedolwyr

Dyletswyddau statudol aelod bwrdd ymddiriedolwyr yw:

 • sicrhau bod Youth Cymru yn cydymffurfio â'i ddogfen lywodraethol (ei Erthyglau Cymdeithasu), cyfraith elusennol, cyfraith cwmnïau ac unrhyw ddeddfwriaeth neu reoliadau perthnasol eraill
 • sicrhau bod Youth Cymru yn dilyn ei amcanion fel y diffinnir yn ei ddogfen lywodraethol
 • sicrhau bod Youth Cymru yn defnyddio ei adnoddau yn unig er mwyn cyflawni ei wrthrychau. Er enghraifft, rhaid iddo beidio â gwario arian ar weithgareddau nad ydynt wedi'u cynnwys yn yr eitemau, pa mor werth chweil bynnag y gallant fod
 • cyfrannu'n weithredol at fwrdd yr ymddiriedolwyr trwy roi cyfeiriad strategol cadarn i Youth Cymru, gosod polisi cyffredinol, diffinio nodau, gosod targedau, a gwerthuso perfformiad yn erbyn targedau y cytunwyd arnynt.
 • diogelu enw a gwerthoedd da Youth Cymru
 • sicrhau sefydlogrwydd ariannol Youth Cymru.

Yn ychwanegol at y dyletswyddau statudol uchod, dylai pob ymddiriedolwr ddefnyddio unrhyw sgiliau, gwybodaeth neu brofiad penodol sydd ganddo, gan ddefnyddio'r arbenigedd hwn i helpu'r bwrdd ymddiriedolwyr i ddod i benderfyniadau cadarn. Gall hyn gynnwys arwain trafodaethau, nodi materion allweddol, darparu cyngor ac arweiniad ar fentrau newydd, a gwerthuso neu gynnig cyngor ar feysydd eraill y mae gan yr ymddiriedolwr unigol arbenigedd penodol ynddynt.

Rôl wirfoddol yw hon ac nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw dâl. Gellir hawlio treuliau rhesymol, yn unol â pholisi treuliau Youth Cymru, am fynychu cyfarfodydd bwrdd a digwyddiadau Cymru Ieuenctid eraill sy'n angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r ymddiriedolwr.

Ymrwymiad lleiafswm amser

Byddai Youth Cymru fel arfer yn disgwyl i ymddiriedolwyr ymrwymo o leiaf bum diwrnod bob blwyddyn ar gyfer cyfarfodydd bwrdd, gydag amser ychwanegol ar gyfer darllen papurau a chyfathrebiadau eraill. Bydd digwyddiadau eraill, fel ein cynhadledd flynyddol a'n CCB, yn cynyddu'r ymrwymiad hwn.

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cyfarfod bob chwarter (am oddeutu 3 awr) ac mae hefyd yn cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Mae cyfarfodydd wyneb yn wyneb fel arfer yn cael eu cynnal yn swyddfeydd Youth Cymru yn Upper Boat, Pontypridd, fodd bynnag, fel elusen genedlaethol sy'n cwmpasu Cymru gyfan, bydd ymgeiswyr o rannau eraill o'r wlad yn cael eu croesawu ac mae'n bosibl mynychu cyfran o gyfarfodydd yn ddigidol trwy fideo. cynhadledd, os gwaharddir presenoldeb yn bersonol.

Mae gennym hefyd is-bwyllgor Cyllid ac Adnoddau sy'n cyfarfod bob chwarter i drafod a chael goruchwyliaeth o gyllid ac adnoddau'r sefydliad, gan adrodd i'r Bwrdd yn y cyfarfodydd chwarterol.

Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynnwys 4 Ymddiriedolwr Ifanc sy’n aelodau o’n grŵp ‘arweinwyr ifanc Llais Ifanc’, ac sy’n cynrychioli llais, angen, nodau a safbwyntiau eu cyfoedion a phobl ifanc o’n sefydliadau aelodaeth.

Y Broses Ymgeisio

I drefnu sgwrs anffurfiol i ddarganfod mwy, cysylltwch â Mel ar ceo@youthcymru.org.uk neu ffoniwch 01443 827840 i drefnu amser i siarad.

Mynychu Digwyddiad Coffi a Chacennau

Bydd Youth Cymru  yn cynnal noson Coffi a Chacen ar yr 11eg o Dachwedd 2019 rhwng 6.30pm ac 8pm yn Swyddfeydd Youth Cymru yn Upperboat, Treforest. Bydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yno ac bydd hwn yn gyfle i gwrdd â'r Ymddiriedolwyr, cyd-Brif Swyddog Gweithredol Youth Cymru a darganfod mwy am y sefydliad cyn gwneud cais.

Mae'r Ffurflen Gais a'r ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal wedi'i chynnwys yn y Pecyn Cais a gellir ei chwblhau gan ddefnyddio'r ffurflen Microsoft ar-lein isod neu trwy aduno dogfen air wedi'i chwblhau trwy e-bost i CEO@youthcymru.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

25ain Tachwedd 2019

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau yn Swyddfeydd Youth Cymru  naill ai ar 9fed Rhagfyr 2019 rhwng 6.30 yh - 9pm neu ddydd Sadwrn 14eg Rhagfyr 2019 rhwng 10 am – 1pm. Bydd yn bosibl, pe gwaharddir presenoldeb yn bersonol, i gymryd rhan yn y cyfweliad yn ddigidol. Ad-delir treuliau rhesymol am bresenoldeb. Bydd y panel cyfweld yn cynnwys 3 Aelod o'r Bwrdd Ymddiriedolwyr ac 1 Ymddiriedolwr Ifanc.

Manyleb person

Rhaid i bob ymddiriedolwr fod â:

 • ymrwymiad i genhadaeth Youth Cymru
 • parodrwydd i fodloni'r gofyniad amser lleiaf
 • uniondeb
 • gweledigaeth strategol
 • barn dda, annibynnol
 • gallu i feddwl yn greadigol
 • parodrwydd i siarad eu meddwl
 • dealltwriaeth a derbyniad o ddyletswyddau cyfreithiol, cyfrifoldebau a rhwymedigaethau ymddiriedolaeth
 • y gallu i weithio'n effeithiol fel aelod o dîm ac i wneud penderfyniadau er budd Youth Cymru.

Gyda'i gilydd mae angen sgiliau a phrofiad ar fwrdd yr ymddiriedolwyr yn y meysydd canlynol.

 • Rheolaeth ariannol, cynhyrchu incwm a menter
 • Polisi cyhoeddus a materion cyhoeddus
 • Sector gwirfoddol cenedlaethol a lleol
 • Anghenion gwahanol sefydliadau gwirfoddol bach, canolig a mawr
 • Llywodraeth genedlaethol a lleol a chyrff statudol
 • Cyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau digidol
 • Rheoli adnoddau dynol
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth gwirfoddoli
 • Gwerthuso ac adrodd ar effaith.