Deall sut i Ddiogelu lles Plant a Phobl Ifanc

Cost

AM DDIM

Fformat

Ar-lein

Hyd

8 awr, dros 4 diwrnod

Achrediad

Lefel 2, Agored Cymru

Bydd y cwrs yn eich galluogi i…

  • Gwybod am y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau a’r gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc gan gynnwys e-ddiogelwch.
  • Deall sut i ddiogelu plant, pobl ifanc ac ymarferwyr mewn lleoliad gwaith.
  • Gwybod sut i ymateb i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, ei niweidio neu ei fwlio.

Beth fydd yr hyfforddiant yn ei gwmpasu...

  • Deddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau cyfredol ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc gan gynnwys e-ddiogelwch.
  • Rolau gwahanol asiantaethau sy’n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc yng nghyd-destun eu lleoliad gwaith eu hunain.
  • Y camau y gall ymarferwyr eu cymryd i amddiffyn eu hunain rhag honiadau a chwynion yn eu harfer bob dydd mewn lleoliad gwaith.
  • Ffyrdd y gellir adrodd am bryderon ynghylch arfer gwael wrth sicrhau bod chwythwyr chwiban a’r rhai y mae eu hymarfer neu eu hymddygiad yn cael eu cwestiynu yn cael eu hamddiffyn.
  • Ffordd o gael gafael ar gymorth lle nad aethpwyd i’r afael â phryderon.
  • Nodweddion gwahanol fathau o gam-drin plant Camau i’w cymryd mewn ymateb i dystiolaeth (gan gynnwys honiadau) neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, ei niweidio (gan gynnwys hunan-niweidio) neu ei fwlio neu efallai mewn perygl o gam-drin niwed neu fwlio.
  • Disgrifiad o egwyddorion a ffiniau cyfrinachedd a phryd i rannu gwybodaeth.
timeline_pre_loader
Sefydlu: Ionawr 11 10:00yb - 11:00yb

Ionawr 18 10:00yb - 1:00yh

Sesiwn 1

Ionawr 25 10:00yb - 1:00yh

Sesiwn 2

Chwefror 1 10:00yb - 1:00yh

Sesiwn 3

Chwefror 8 10:00yb - 1:00yh

Sesiwn 4
Sesiwn Achredu: Chwefror 15 11:00yb - 11:30yb

Manylion achredu

Corff Dyfarnu: Cymru Agored

Teitl: Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc

Cod: PT22CY071

Lefel: 2

Credyd: 3

Cost, asesu ac achredu

Mae cost y cwrs hwn AM DDIM, a fydd hefyd yn cynnwys yr achrediad.

Bydd angen aseiniad ysgrifenedig ar gyfer yr achrediad a fydd yn cael ei anfon yn electronig ar ôl y ddau ddiwrnod hyfforddi. Darperir cefnogaeth tiwtor o bell i ganiatáu ar gyfer ei gwblhau’n llwyddiannus.

Os na chyflwynir ffeiliau i’w hachredu bydd cost o £ 50 yn berthnasol.

Cofrestrwch heddiw

Mae gennym leoedd cyfyngedig ar gael ar gyfer ein Deall sut i Ddiogelu lles Plant a Phobl Ifanc

Dyma’r ail sesiwn hyfforddi y byddwn yn ei darparu ar-lein, yn gyntaf yn llwyddiant mawr.