Road Code

Mae Youth Cymru yn darparu Cod Fordd, a ariennir gan UPS ers 2012. Rhaglen hyfforddi yw Cod Ffordd a ddyluniwyd i ddysgu pobl ifanc sydd cyn oedran gyrru am beryglon gyrru a chodi eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd.

Mae UPS yn credu bod modd atal llawer o ddamweiniau cerbydau modur yn eu harddegau, ac y gall strategaethau profedig wella diogelwch gyrwyr ifanc ar y ffordd. Crëwyd Cod Ffordd UPS fel rhaglen ryngweithiol o'r radd flaenaf sy'n dwyn ynghyd dechnegau a dulliau gyrru diogel UPS i yrwyr ifanc ledled y byd.

Mae'r rhaglen ymwybyddiaeth o beryglon ar y ffyrdd yn ymgysylltu â phobl ifanc 13-19 oed ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt siarad mewn sefyllfaoedd gyrru a allai fod yn beryglus.

Mae ein rhaglen arloesol yn defnyddio technoleg rhith-realiti ac efelychwyr gyrru mewn gweithdai a gyd-gyflwynir gan weithwyr ieuenctid a gwirfoddolwyr gyrwyr UPS. Yn ogystal â darparu profiad ‘y tu ôl i’r olwyn’, mae Cod Ffordd UPS yn canolbwyntio ar ddiogelwch teithwyr i wneud pobl ifanc yn ymwybodol o sut i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel mewn ac o amgylch ceir.

Mae'r hyfforddiant yn defnyddio cynnwys ymarferol defnyddiol a gweithdai sydd wedi'u cynllunio gan UPS i wneud i bobl ifanc weld y peryglon y byddant yn eu hwynebu yn y dyfodol fel gyrwyr a hefyd fel cerddwyr.

 

Damweiniau Ffyrdd a Gofnodwyd gan yr Heddlu 2018

Gwybodaeth am ddifrifoldeb anaf a'r math o ddefnyddiwr ffordd.

Pwyntiau allweddol

Yn 2018 cofnododd heddluoedd yng Nghymru 4,215 o ddamweiniau ffordd yn ymwneud ag anaf personol, 333 yn llai (7.3% yn is) nag yn 2017.
Arweiniodd y damweiniau hyn a gofnodwyd at 5,759 o anafusion, 435 yn llai nag yn 2017.
Bu cwymp tymor hir mewn damweiniau ffyrdd anafiadau personol a gofnodwyd gan heddluoedd yng Nghymru.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae nifer y damweiniau a arweiniodd at anaf difrifol neu farwolaethau wedi bod yn gymharol sefydlog, gyda’r cwymp cyffredinol mewn damweiniau yn cael ei gyfrif gan gwymp parhaus mewn damweiniau anafiadau ‘bach’.

 

Beth ddywedon nhw am y rhaglen ......