[av_tab_container position=’sidebar_tab sidebar_tab_left’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′]
[av_tab title=’Pecyn Cymorth Traws*Newid’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Prosiect tair blynedd o hyd sy’n cael ei ariannu gan lywodraeth Cymru yw Traws*Newid Cymryu. Ei nod yw ymbweru a chynorthwyo pobl ifanc draws* I gyrchu eu hawliau, a chynorthwyo sefydliadau ieuenctid I fynd I’r afael a’r gwahaniaethu a’r allgau y mae llawer o bobl ifanc draws* yn ei wynebu.
Grw ^p Llywio o bobl ifanc sy’n eu gosod eu hunain ar y sbectrwm traws* yw Traws*Newid Cymru. Mae Youth Cymru’n cynorthwyo’r Grw ^p Llywio i ddatblygu adnoddau a chynllunio digwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc am faterion traws*.
Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys gwybodaeth am rai o’r pwyntiau allweddol a gododd o’n hymgynghoriad â phobl ifanc draws*, canllawiau ar gyfer sefydliadau gwaith ieuenctid, a detholiad o adnoddau i’w defnyddio gyda phobl ifanc er mwyn hybu ymwybyddiaeth am gydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn eich sefydliad.39880-YC-TransForm-Toolkit-Welsh-Final

[/av_tab]
[av_tab title=’Traws*Newid’ icon_select=’yes’ icon=’ue81e’ font=’entypo-fontello’]

Trawsrywiol Cymru – Prosiect Newydd Lansio

Mae Youth Cymru yn falch o lansio Trawsywiol Cymru, prosiect tair blynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru Rhaglen Gwelsh govtrant Cynhwysiant a Chydraddoldeb.

Bydd Trawsrywiol Cymru yn gweithio tuag at roi sylw i’r gwahaniaethu a gwaharddiad a wynebir yn aml gan bobl ifanc sy’n nodi eu bod yn drawsrywiol (gan gynnwys y rhai sy’n ystyried eu hunain yn drawsryweddol, drawsrywiol, neutrois, hylif rhyw) neu sy’n cwestiynu eu hunaniaeth rywiol.

Mae ymchwil y Swyddfa Gartref yn 2011 yn dangos bod 70% o blant sy’n ansicr ynghylch eu rhyw yn destun i fwlio. Mae’r ymgynghoriad rhwng Youth Cymru â phobl ifanc trawsrywiol yn datgan pryderon am wahaniaethu a bwlio trawsffobig.

Rydym yn credu y gall gwaith ieuenctid o ansawdd da chwarae rôl allweddol mewn gwahaniaethu a galluogi pobl ifanc i weld ei hunaniaeth eu hunain, mynediad at eu hawliau a gwneud dewisiadau gwybodus a chadarnhaol.

Bydd y prosiect yn galluogi gweithwyr proffesiynol mewn sefydliadau ieuenctid i ddarparu cyngor, gwybodaeth ac eiriolaeth briodol i bobl ifanc sy’n ystyried eu hunain fel trawsrywiol ac i herio agweddau gwahaniaethol. Mae Youth Cymru am sefydlu Grŵp Llywio bobl ifanc sydd yn perthnasu i fod yn trans, a fydd yn cefnogi Youth Cymru i greu pecyn cymorth ac adnoddau hyfforddi i godi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr proffesiynol am faterion s’yn ymwneud â hunaniaeth rhyw.

Byddwn yn dechrau’r cam cyntaf o waith ymchwil ac ymgynghori â phobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar draws Cymru cyn bo hir, er mwyn i ni alluogi i fapio darpariaeth bresennol, nodi enghreifftiau o arfer da a chasglu tystiolaeth ar gyfer pecyn cymorth ac adnoddau hyfforddi. https://www.formstack.com/forms/?1721701-nmjods7vNn

Os hoffech drafod y prosiect Trawsrywiol Cymru yn fwy manwl, cysylltwch â Rachel Benson, Swyddog Datblygu Ieuenctid Cymru – rachel@youthcymru.org.uk / 07528 814373

[/av_tab]
[av_tab title=’Grwp Traws*Newid ‘ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]

Mae Traws * Newid Cymru yn cael ei arwain gan Grŵp Llywio o bobl ifanc traws* 11-25 oed. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn datblygu prosiectau i godi ymwybyddiaeth o amrywiad rhwng y ddau ryw ymhlith pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol. Ers dechrau’r prosiect, mae’r grŵp wedi creu perfformiad a ffilm fer yn seiliedig ar eu profiadau, a arweinir sesiynau gyda phobl ifanc ac ymarferwyr codi ymwybyddiaeth trawsrywiol ac yn cyfarfod â’r Gweinidog dros Gymunedau a Thaclo â Thlodi i hysbysu’r Cynllun Gweithredu Trawsrywiol Llywodraeth Cymru. Mae’r grŵp wedi galluogi pobl ifanc draws * i gyfarfod a chymdeithasu â’u cyfoedion, datblygu sgiliau a hyder a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl eraill.

“This project has been an incredible experience so far. It was my first opportunity to really get to know other trans identified individuals, all of whom I now consider to be close friends. The project itself has provided us all with the opportunity to voice our concerns and hopes for young trans people in Wales, and has enabled us to develop the skills to bring about change in our communities and beyond. I myself have grown in confidence and done things I never thought I was capable of before.”

“Before I joined the group I was very alone and now I can’t say that.”

“I’m more confident and I’ve got more friends than I’ve ever had in my life. I’m now involved in something whereas before I was just sat at home.”

human1

[/av_tab]
[av_tab title=’Siarter Traws*Newid’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Mae’r Siarter Traws * Newid wedi ei ysgrifennu gan bobl ifanc o’r Grŵp Traws*Newid. Mae wedi cael ei greu yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac yn sefydlu nifer o hawliau sy’n perthyn i bobl ifanc draws* a’u disgwyliadau o sefydliadau i sicrhau bod yr hawliau hyn yn cael eu bodloni.

YC-TransForm-Charter-Welsh-Final

[/av_tab]
[av_tab title=’Lansiad Siarter Traws*Newid ‘ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Mae’r Siarter Traws * Newid wedi ei ysgrifennu gan bobl ifanc o’r Grŵp Traws*Newid. Mae wedi cael ei greu yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac yn sefydlu nifer o hawliau sy’n perthyn i bobl ifanc draws* a’u disgwyliadau o sefydliadau i sicrhau bod yr hawliau hyn yn cael eu bodloni.

Lansiwyd y Siarter yn ffurfiol gan Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi mewn digwyddiad ym Mae Caerdydd ar 3 Rhagfyr 2015.
22954707653_e905db6cce_o
Dywedodd y Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Thlodi, Lesley Griffiths,:

“Rwyf eisiau gweld Cymru’n lle mae pob person ifanc yn gallu mwynhau eu hawliau, a lle maent yn cael eu cefnogi i gyrraedd eu potensial yn llawn. Dyna pam mae’r Siarter a’r pecyn cymorth Traws * Newid Cymru mor bwysig, sy’n cynnwys canllawiau ac adnoddau defnyddiol i helpu sefydliadau sy’n wynebu pobl ifanc gydag anrhydeddu hawliau pobl ifanc draws *. Yr wyf yn annog pob sefydliad i ymrwymo i’r Siarter ac i wneud popeth o fewn eu gallu i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth. ”
Rhannodd pobl ifanc o Grŵp Traws*Newid y rhaglen ddogfen Draws * Newid a siarad am eu profiadau o addysg, gofal iechyd a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol.

23581992175_f13511d8f0_o

Am fwy o wybodaeth am y Siarter Traws*Newid, cysylltwch a rachel@youthcymru.org.uk

23499307671_f75cfa273e_o (1)
[/av_tab]
[av_tab title=’Humanequin’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
humanequin cover

‘Humanequin’ yw ddarn theatrig sy’n hysbysu, eu haddysgu a dathlu bywydau pobl ifanc draws * yng Nghymru. Mae’n cyfuno ffilm, perfformiad a holi ac ateb a archwiliodd straeon bywyd go iawn, gan adlewyrchu ar deithiau personol a phrofiadau, llawenydd, chwerthin a phwyntiau isel, gwahaniaethu ac ofnau y mae pobl ifanc draws* yng Nghymru yn gwynebu o ddydd i ddydd.

Roedd y prosiect yn gydweithrediad rhwng Traws * Newid Cymru a Mess Up The Mess.

Crewyd darn gan 23 o bobl ifanc draws* ar draws Cymru a gefnogir gan dîm o artistiaid proffesiynol gan gynnwys enillydd Gwobr Drama Cymru  2015 Kelly Jones a dylunydd Georgina Miles, gwneuthurwr ffilm Carolina Vasquez ac Enillydd Gwobr Chelfyddydau Creadigol Cyngor Cymru 2012, Jain Boon .

Ym mis Gorffennaf 2015, cymerodd 8 o bobl ifanc i’r llwyfan i berfformio a rhannu eu straeon. Dangosir Humanequin yng Ngholeg Penybont yn ystod y Gynhadledd Iechyd Meddwl i weithwyr ieuenctid, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill, ac yna aeth ar daith i Ysgol Gyfun Radur yng Nghaerdydd gyda 120 o ddisgyblion Blwyddyn 10. Mewn digwyddiad a gefnogir gan Ganolfan Mileniwm Cymru, daeth 125 o bobl i weld Humanequin a orchuddiwyd gan BBC Radio Wales a Newyddion 9 BBC Cymru: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/33578010

Derbyniodd y prosiect ymateb anhygoel gan bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol, gyda llawer yn gaddo y byddent yn gwneud newidiadau yn eu gweithle neu fywyd personol o ganlyniad i weld y perfformiad.

Mae’r ffilm ar gael ar YouTube yma.


[/av_tab]
[av_tab title=’Cynhadledd’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Yn mis Tachwedd, cynhaliom gynhadledd i rannu dysg o Traws * Newid Cymru. Roedd y diwrnod yn cynnwys prif areithiau gan Fox Fisher a Lewis Hancox (cyd-sylfaenwyr My Genderation Films) a Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru. Cafodd y cynrychiolwyr gyfle hefyd i fynychu amrywiaeth o weithdai a hwyluswyd gan yr Gender Identity Research and Education Society (GIRES), Mermaids, The Diversity Trust, Umbrella Gwent a Viva LGBT.

22530102769_efc99515e0_z

22933269901_f2cd21ba59_z

Daeth y gynhadledd i ben gyda pherfformiad Humanequin, a holi ac ateb gydag aelodau’r Grŵp Traws*Newid. Humanequin, a grëwyd mewn partneriaeth â Mess Up the Mess, yn archwilio profiadau pobl ifanc draws * a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol.

“Thank you for inviting us to take part in what was a really excellent and very well organised event. I really appreciate all your work on this project, you have done some really brilliant work and the voices of the young people involved are showing that very clearly”

“I just wanted to thank you for hosting Trans*Form Cymru conference yesterday. I learnt so much from the workshops, speakers and the young people who really put their message across so well. I hope that this will become an annual event”

“A  big thank you to everyone involved for their inspiration, courage and enthusiasm. Congratulations on a wonderful awareness / training day”

22734129630_5022500597_k

22503804907_3005f6768a_zAm fwy o lyniau ewch at: https://flic.kr/s/aHsknWWcat
[/av_tab]
[av_tab title=’Awgrymiadau Da’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Awgrymiadau ar sut i fod yn gynghreiriad traws – a ysgrifennwyd gan y Grŵp Traws*Newid

        • Parchwch rhagenwau pobl!

Os bydd rhywun yn dweud wrthych eu rhagenwau, defnyddiwch nhw, hyd yn oed os oeddech yn ei hadnabod cyn iddynt newid eu rhagenwau! Os ydych yn gwneud camgymeriadi fyny rhagenwau rhywun, cywiro eich hun ac yna parhau â’r sgwrs. Peidiwch â gwneud beth mawr ohono oherwydd gall hyn fod yn annifyr a gwneud yr unigolyn yn anghyfforddus. Mae’r un peth yn berthnasol i enwau.

   •                    Peidiwch â gofyn cwestiynau ymledol

Mae cwestiynau fel ‘pa rhyw cawsoch eich geni?’ ‘ydych chi wedi cael llawdriniaeth?’ ‘ydych chi ar hormonau?’ ‘pa organau cenhedlu sydd gennych?’ i gyd yn gwestiynau ni ddylech ofyn i unigolyn trawsrywiol. Cwestiwn arall i osgoi yw ‘beth yw eich enw geni?’ Er efallai y byddwch yn chwilfrydig, peidiwch â gofyn iddynt.

   • Peidiwch a dyweud wrth unrhywun!

Os oes rhywun wedi dweud wrthych yn gyfrinachol eu bod yn traws, ond nid ydynt yn barod i ddod allan yn gyhoeddus, neu i bobl benodol, gwnewch yn siŵr nad ydych yn dweud wrth unrhyw un.  Gadewch iddynt ddod allan yn eu hamser eu hunain pan fyddant yn teimlo’n barod i wneud hynny. Gall hyn olygu camgymeriad neu galw yr enw anghywir o flaen pobl benodol, gwnewch yn siwr i ofyn pryd a ble mae’n briodol defnyddio enwau neu rhagenwau penodol.

        • Peidiwch â chymryd yn ganiataol!!

If you’re not sure what pronouns to use for someone, just ask. They would much rather you ask than just assume (and possibly end up using the wrong ones). If you’re not comfortable with outright asking, maybe introduce yourself by saying your name and pronouns and then asking theirs in return, or even just listen to what pronouns other people use for that person, and then once you’re sure, use them.

        • Nid yw Rhyw yn hafal i gyfeiriadedd rhywiol

Don’t assume a trans person’s sexual orientation. Trans people can have many different sexualities, just the same as cisgender people can.

        • Byddwch yn amyneddgar a chefnogol!

Many people spend time exploring or unsure of their gender identity, whilst they are still figuring things out. They may change name and pronouns multiple times, this is perfectly okay, not everyone knows right away. Make sure to always use the name and pronouns that fit them at the time, and don’t get irritated if they do change their name and pronouns a lot.

        • Gofynnwch!

If you know someone who’s gender changes regularly, for example, one day they are male, and the next they are non-binary, and another they’re female, make sure to ask them what pronouns to use for them that day so that you don’t offend or misgender them.

        • Sefwch i fynu drosom!

If you hear someone using transphobic language or slurs, call them out, explain to them why what they have said is wrong, and tell them the correct term or way of saying something. This also goes for misgendering, if someone you know is being misgendered, correct the person who is doing so. Some trans people struggle to correct people themselves, so they will probably appreciate the help and support, this also shows them that you respect their identity.

        • Gwnewch rhagenwau yn beth ‘normal’ i ofyn i rywun!

At the beginning of meetings or other events where everyone may not know each other, suggest starting the session with everyone introducing themselves and stating their name and pronouns, that way everyone in that space knows how to refer to one another.

        • Parchwch preifatrwydd!

Make sure that the trans people you know are aware that they can talk to you in confidence, although there are many things you shouldn’t ask, some trans individuals may want to talk to someone about these things, make sure you’re always there to listen, and make sure the conversation stays between the two of you.
[/av_tab]
[/av_tab_container]

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *