Trans*Form : Challenging Hate Crime

Aged 11-25? Identify as trans*? Would you like to be involved in a new project challenging hate crime in communities across Wales?

To mark Hate Crime Awareness Week, Youth Cymru are pleased to be working with South Wales Police and Gender Identity Matters on a pilot project in Bridgend to challenge hate crimes and incidents.

We are inviting young people to design street signs to raise awareness of what hate crime is, how to respond to it and promote Bridgend as a safe place for all.

The chosen design will be displayed in Bridgend town centre, as well as in local shops, takeaways and taxis, and will be launched at an event bringing together people from across Bridgend.

This is a pilot project and we are looking to roll out the project in communities across Wales.

Prize for the winning entry!

To submit a design or if you have any questions, please email rachel@youthcymru.org.uk

11-25 oed? Yn uniaethu fel traws*? Hoffech chi chwarae rhan mewn prosiect newydd sy’n herio troseddau casineb mewn cymunedau ledled Cymru?

Yn rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth am Droseddau Casineb, mae Youth Cymru yn falch o fod yn gweithio gyda Heddlu De Cymru a Gender Identity Matters ar brosiect peilot ym Mhen-y-bont ar Ogwr er mwyn herio troseddau ac achosion casineb.

Rydyn ni’n gwahodd pobl ifanc i ddylunio arwyddion stryd i godi ymwybyddiaeth am beth yw troseddau casineb, sut i ymateb iddynt ac i hyrwyddo Pen-y-bont at Ogwr fel lle diogel i bawb.

Caiff y dyluniad buddugol ei arddangos yng nghanol tref Pen-y-bont, ac mewn siopau, siopau bwydydd parod a thacsis, a chaiff ei lansio mewn digwyddiad a fydd yn tynnu pobl o bob rhan o Ben-y-bont ar Ogwr at ei gilydd.

Prosiect peilot yw hwn, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gyflwyno’r prosiect mewn cymunedau ledled Cymru.

Bydd gwobr i’r cynnig buddugol!

Dylech anfon eich dyluniad, ac unrhyw gwestiynau sydd gennych, trwy e-bost at rachel@youthcymru.org.uk

Square Youth Cymru Logo GIFwelsh govt logo

    

police

GI Matters logo