Cwrs Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Mae ein cyrsiau hyfforddi yn hyblyg i weddu i chi! Gallwch gysylltu â training@youthcymru.org.uk neu wenna@youthcymru.org.uk i archebu'ch cwrs heddiw!

Manylion y Cwrs

Mae'r Cwrs hyfforddi hwn yn rhedeg dros ddau ddiwrnod a bydd yn cefnogi cyfranogwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o sut i ddiogelu plant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o gyd-destunau. Wedi'i fwriadu i hyrwyddo a datblygu dealltwriaeth unigolion o faterion diogelu, mae'r hyfforddiant yn ymateb i gyd-destunau sefydliadol penodol gan alluogi ymarferwyr i weithio'n fwy effeithiol ac ymatebol o fewn fframwaith diogelu.

Beth fydd yr hyfforddiant yn ei gwmpasu?

Deddfwriaeth, canllawiau, polisïau a gweithdrefnau cyfredol ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc gan gynnwys e-ddiogelwch. Rolau gwahanol asiantaethau sy'n ymwneud â diogelu lles plant a phobl ifanc yng nghyd-destun eu lleoliad gwaith eu hunain. Y camau y gall ymarferwyr eu cymryd i amddiffyn eu hunain rhag honiadau a chwynion yn eu harfer bob dydd mewn lleoliad gwaith. Ffyrdd y gellir adrodd am bryderon ynghylch arfer gwael wrth sicrhau bod chwythwyr chwiban a'r rhai y mae eu hymarfer neu eu hymddygiad yn cael eu cwestiynu yn cael eu hamddiffyn. Ffordd o gael gafael ar gymorth lle nad aethpwyd i'r afael â phryderon. Nodweddion gwahanol fathau o gam-drin plant Camau i'w cymryd mewn ymateb i dystiolaeth (gan gynnwys honiadau) neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, ei niweidio (gan gynnwys hunan-niweidio) neu ei fwlio neu efallai mewn perygl o gam-drin niwed neu fwlio. Disgrifiad o egwyddorion a ffiniau cyfrinachedd a phryd i rannu gwybodaeth.

Bethan Bartlett

Bydd y cwrs yn eich galluogi i…

Gwybod am y ddeddfwriaeth, y canllawiau, y polisïau a'r gweithdrefnau ar gyfer diogelu lles plant a phobl ifanc gan gynnwys e-ddiogelwch. Deall sut i ddiogelu plant, pobl ifanc ac ymarferwyr mewn lleoliad gwaith. Gwybod sut i ymateb i dystiolaeth neu bryderon bod plentyn neu berson ifanc wedi cael ei gam-drin, ei niweidio neu ei fwlio.

Manylion achredu

Corff Dyfarnu: Cymru Agored

Teitl: Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc

Cod: PT22CY071

Lefel: 2

Credyd: 3

Cost, asesu ac achredu

Mae cost y cwrs hwn AM DDIM, a fydd hefyd yn cynnwys yr achrediad. Os na chyflwynir ffeiliau i'w hachredu bydd cost o £ 50 yn berthnasol.

Bydd angen aseiniad ysgrifenedig ar gyfer yr achrediad a fydd yn cael ei anfon yn electronig ar ôl y ddau ddiwrnod hyfforddi. Darperir cefnogaeth tiwtor o bell i ganiatáu ar gyfer ei gwblhau'n llwyddiannus.

I archebu eich lle ar yr hyfforddiant, dilynwch y ddolen isod