Cydlynydd Cyfathrebu Marchnata a Chynnwys Digidol

Ref: YC038

 

Rydym yn chwilio am ymgeisydd i gefnogi tîm Youth Cymru i greu'r holl ddeunyddiau ar gyfer y wefan, prosiectau, hyfforddiant, cynadleddau a digwyddiadau.

Bydd y cyfrifoldebau'n cynnwys:

Creu brand ac asedau

Brandio a dylunio

Rheoli ymgyrchoedd digidol

Marchnata Fideo

Dyluniad cyfochrog (print a digidol)

Dylunio gwe

Rheoli cynnwys y wefan (diweddaru'r system rheoli cynnwys a chysylltu â chydweithwyr, aelodau, cyllidwyr a phartneriaid a fformatio eu cynnwys, delweddau ac ati)

Rhai cyfrifoldebau rheoli digwyddiadau

Trefnu'r argraffu ar gyfer y tîm

Cysylltu â chyllidwyr / partneriaid a'u helpu i ddarparu'r graffeg gywir

Helpu i drefnu cyfochrog printiedig yn ôl yr angen

Mynychu cyfarfodydd ar gyfer prosiectau a digwyddiadau

Cymorth cyffredinol i Dîm Youth Cymru

Cymwysterau, Profiad a Gwybodaeth:

 • Cymwysterau a phrofiad mewn dylunio graffig, argraffu a dylunio gwe (Angen tystiolaeth)
 • Diddordeb mewn prosiectau a digwyddiadau
 • Diddordeb mewn hyrwyddo cyfryngau cymdeithasol
 • Yn allblyg ac yn gallu gweithio gyda chyllidwyr a phartneriaid
 • Yn drefnus ac yn barod i weithio mewn tîm
 • Profiad o ddarparu diweddariadau cyson o wefannau, gwefan fewnrwyd a llwyfannau digidol eraill pan fo angen.
 • Datblygu asedau marchnata i'w cyflenwi
 • Gwybodaeth am dasgau marchnata digidol - cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd e-bost pan fo angen.
 • Profiad o gynnwys hysbysebion yn berthnasol ac yn gyfoes trwy'r holl gyfryngau.
 • Profiad o gefnogi sefydliadau ar gyfer nifer o ddigwyddiadau, gan gynnwys arddangosfeydd a chynadleddau.

Beth yw manteision gweithio yn y cwmni hwn:

 • Y cyfle i weithio i Elusen Genedlaethol
 • Hyblygrwydd i weithio'n ddeinamig ochr yn ochr â chydweithwyr, pobl ifanc a phartneriaid ledled Cymru.

O leiaf bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos y canlynol:

Hanfodol

 • Tystiolaeth o'ch sgiliau creadigol a thechnegol, ee. gwefannau 'byw' rydych chi wedi gweithio arnyn nhw. Efallai eich bod wedi ennill y dystiolaeth hon o'r coleg, gwaith â thâl neu wirfoddoli.
 • Bydd angen gwybodaeth ymarferol dda o HTML arnoch, a phrofiad o ysgrifennu tudalennau gwe mewn cyfuniad o godau. Gallai fod yn ddefnyddiol os oes gennych wybodaeth ymarferol o rai o'r offer dylunio a rhaglennu canlynol: Dreamweaver a Photoshop, Flash, CSS, Javascript a fframweithiau Net
 • Tystiolaeth o ddeunyddiau marchnata ac ymgyrchoedd marchnata.
 • Y gallu i ddarparu cefnogaeth dylunio gwefan a graffig yn unol â chyllid a phrosiectau
 • Profiad o greu gwefannau a chynnal cynnwys rheolaidd.
 • Hanfodol gallu arddangos gwaith tîm mewn lleoliad gwaith prysur
 • Gwybodaeth am gyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo gwefannau a deunyddiau marchnata.
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.
 • Gwybodaeth a sgiliau TG rhagorol.
 • Gwybodaeth am Microsoft 365
 • Profiad o CRM
 • Yn gallu cyflwyno hyfforddiant i gydweithwyr, aelodau a phobl ifanc.
 • Sgiliau Rheoli Amser gyda'r gallu i weithio dan bwysau a rheoli llwyth achosion i derfynau amser tynn.
 • Y gallu i weithio gyda'r lleiafswm o oruchwyliaeth fel rhan o dîm anghysbell

 

Dymunol:

 • Deall gofynion cyfathrebu ysgrifenedig a llafar yn Gymraeg.

Gwerthoedd:

 • Ymrwymiad i hawliau dynol plant a phobl ifanc
 • Parch at asiantaeth plant a phobl ifanc
 • Ymrwymiad i amrywiaeth, cyfle cyfartal a chynwysoldeb
 • Ymrwymiad i ymgysylltu democrataidd
 • Ymrwymiad i ddatblygu cryfder sefydliadau democrataidd yng Nghymru

Profiad:

 • Gweithio mewn tîm
 • Gweithio'n effeithiol mewn rôl sy'n gofyn am hunan-gymhelliant ac arfer eich menter eich hun

Gwybodaeth a sgiliau:

 • Tystiolaeth o'r gallu i gynnal gwefan a dylunio cynnwys
 • Angen dealltwriaeth ragorol o TG a meddalwedd.
 • Gwybodaeth am gyfryngau cymdeithasol a marchnata
 • Y gallu i gynnal maintena cyfrifiadur sylfaenol

Mwy o wybodaeth

Oriau: 35 awr yr wythnos. Bydd angen rhywfaint o waith penwythnos a min nos.
Lleoliad: wedi'i leoli yng Nhreforest: efallai y bydd angen teithio ledled de Cymru hefyd.
Bydd angen ardystiad DBS ar yr ymgeisydd llwyddiannus cyn dechrau ar y gwaith.
Gwyliau: 20 diwrnod y flwyddyn pro rata

Ffurflen gais ar gael ar gais gan

Wenna@youthcymru.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 26 Mawrth 2020 @ 12pm

Diwrnod asesu - 30 Mawrth 2020

Cyfweliad - 31 Mawrth 2020

Bydd angen dau dystlythyr cyn ymgysylltu