Youth Achievement Awards Re Launch – Gwobr Cyflawniad Pobl Ifanc Ail Lansio

 

Invitation to the

RE-LAUNCH YOUTH ACHIEVEMENT AWARD

Tuesday 17th September 12-1.30pm

National Assembly for Wales

Pierhead Building
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA

Sponsored by Minister of Education Kirsty Williams AM

Youth Achievement Awards formally recognise young people’s participation in formal and non-formal settings. They are designed to encourage young people to take a more active and engaged role in the activities that interest them. Young people gain a nationally recognised, accredited award for their participation

The Awards can fit around existing programmes and activities and have 5 different levels of achievement, based on the level of responsibility the young person takes.  The awards will be accredited by Agored Cymru and will be part of the Young Leadership Qualification

Come along to our lunch time event at the Pierhead in Cardiff Bay to learn more about the YAA, listen to guest speakers, network and take away resources that you can use to deliver the YAA within your youth settings.  The event is sponsored by the Minister of Education Kirstie Williams AM, who will also be speaking on the day.

Light refreshment will be included

If you have any access or dietary requirement please contact
yaa@youthcymru.org.uk

Book HERE

#youthachievementaward

 

 

 

 

 

 

Gwahoddiad i

AIL-LANSIO GWOBR CYFLAWNIAD POBL IFANC

Dydd Mawrth 17 Medi 12-1.30yh

Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

Adeilad Pierhead
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Noddi gan Kirsty Williams AC, Y Gweinidog Addysg

 

Mae Gwobrau Cyflawniad Pobl Ifanc yn cydnabod cyfranogiad ieuenctid yn ffurfiol mewn lleoliadau ffurfiol ac anffurfiol. Maent wedi’u cynllunio i annog pobl ifanc i gymryd rôl fwy gweithredol ac ymgysylltiol yn y gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt. Mae pobl ifanc yn ennill gwobr achrededig a gydnabyddir yn genedlaethol am eu cyfranogiad

Gall y Gwobrau gyd-fynd â rhaglenni a gweithgareddau presennol ac mae ganddynt 5 lefel wahanol o gyflawniad, yn seiliedig ar lefel y cyfrifoldeb y mae’r person ifanc yn ei gymryd. Bydd y gwobrau’n cael eu hachredu gan Agored Cymru a byddant yn rhan o’r Cymhwyster Arweinyddiaeth Ifanc

Dewch draw i’n digwyddiad amser cinio yn y Pierhead ym Mae Caerdydd i ddysgu mwy am yr YAA, i wrando ar siaradwyr gwadd, i rwydweithio ac i fynd ag adnoddau y gallwch eu defnyddio i gyflwyno’r YAA yn eich lleoliadau ieuenctid. Noddir y digwyddiad gan y Gweinidog Addysg Kirstie Williams AC, a fydd hefyd yn siarad ar y diwrnod.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad neu ddeietegol cysylltwch â yaa@youthcymru.org.uk

Archebwch YMA

#gwobrcyflawniadpoblifanc