Making Connections Count Event

Reach Out - Making Connections Count

Join Youth Cymru for our final Wales youth sector-based national celebration event exploring youth loneliness. This event will reflect on the responses across Wales from our delivery partners and highlight good practice examples of tackling youth loneliness.

You will hear from Julie Morgan MS, the Co-op Foundation, youth organisations and young people about their experiences of loneliness and the contribution that youth work can make in reducing this. We also want to hear about your work and the experiences of young people that you work with in Wales and create connected communities to respond to youth loneliness to inform future partnership work and funding.

Please email communications@youthcymru.org.uk to register your interest in attending

Estyn Allan - Gwneud cysylltiadau gyfrif

Ymunwch â Youth Cymru ar gyfer ein digwyddiad dathlu cenedlaethol olaf yn seiliedig ar sector ieuenctid Cymru sy’n archwilio unigrwydd ieuenctid. Bydd y digwyddiad hwn yn myfyrio ar yr ymatebion ledled Cymru gan ein partneriaid ac yn amlygu enghreifftiau o arfer da o daclo unigrwydd ieuenctid.

Byddwch yn clywed gan Julie Morgan AS, Sefydliad y Co-op, sefydliadau ieuenctid a phobl ifanc am eu profiadau o unigrwydd a’r cyfraniad y gall gwaith ieuenctid ei wneud i leihau hyn. Rydym hefyd am glywed am eich gwaith a phrofiadau pobl ifanc yr ydych yn gweithio gyda nhw yng Nghymru ac yn creu cymunedau cysylltiedig i ymateb i unigrwydd ieuenctid i lywio gwaith partneriaeth a chyllid yn y dyfodol.

Ebostiwch communications@youthcymru.org.uk i ddangos diddordeb i ymuno a ni