Digwyddiad Hustyngau 2021

Cafodd digwyddiad hustyngau 2021 a drefnwyd gan bobl ifanc, ar gyfer pobl ifanc, ei lunio gan ddefnyddio egwyddorion a gwerthoedd allweddol gwaith ieuenctid a chymunedol. Mae ymchwiliad mewnol ac allanol llawn wedi dod i'r casgliad bod y person ifanc unigol a dynnwyd o'r digwyddiad, yn anffodus, wedi torri'r cod ymddygiad a chanllawiau iechyd a diogelwch, y cytunwyd gan yr holl bobl ifanc, staff Youth Cymru, a chynrychiolwyr y pleidiau gwleidyddol a oedd yn bresennol. Daeth y canfyddiadau i'r casgliad bod Youth Cymru wedi gweithredu'n briodol.

Ni chanfu'r ymchwiliad unrhyw dystiolaeth o wahaniaethu yn erbyn unrhyw grwpiau a gynrychiolir yn yr hustyngau. Mae Youth Cymru wedi gweithio gyda chymuned draws Cymru ac wedi'i hyrwyddo ers blynyddoedd lawer a bydd yn parhau i gefnogi pobl ifanc draws ledled y wlad.

Ni fydd Youth Cymru yn gwneud unrhyw sylw pellach ar y mater hwn ac mae'n edrych ymlaen at barhau â'i ymrwymiad i egwyddorion a gwerthoedd allweddol gwaith ieuenctid a chymunedol er budd bywydau holl bobl ifanc Cymru.

Cadeirydd ac Ymddiriedolwyr Youth Cymru.


Hustings Event 2021

The 2021 hustings event organised by young people, for young people, was shaped using the key principles and values of youth and community work. A full internal and external investigation has concluded that the individual young person removed from the event, unfortunately, had breached the code of conduct and health and safety guidelines, which was all agreed by all the young people, Youth Cymru staff, and representatives of the political parties in attendance. The findings concluded that Youth Cymru acted appropriately.

The investigation found no evidence of discrimination against any groups represented at the hustings. Youth Cymru has worked with and advocated for Wales' trans community for many years and will continue to actively support young trans people across the country.

Youth Cymru will be making no further comment on this matter and looks forward to continuing its commitment to the key principles and values of youth and community work to benefit the lives of all young people in Wales.

The Chair and Trustees of Youth Cymru.