Meet the Funder – Garfield Weston Foundation

Meet the Funder: Garfield Weston Foundation

We are pleased to host Flora (Head of Grants) and Harriet (Grants Manager) from the Garfield Weston Foundation team who will present their top tips for making an application and afterwards take part in a Q&A session with attendees.

The Garfield Weston Foundation is a family-founded, charitable grant-making foundation, which supports a wide range of causes across the UK, donating over £90m last year.  It was established in 1958 by the Weston family and is one of the largest charitable institutions in the UK which has donated well over £1 billion to date. If you are a UK registered charity or a CIO, or have exempt charity status, you may apply for funding at any time and will receive a decision in 4 months. They make unrestricted grants for core and project costs.  They support organisations across: Arts, Education, Youth, Health, Museums & Heritage, Community, Environment, Faith and Welfare, particularly to those in need, in regions of economic disadvantage.

Cwrdd â'r Cyllidwr: Garfield Weston Foundation

Mae’n bleser gennym groesawu Flora (Pennaeth Grantiau) a Harriet (Rheolwr Grantiau) o dîm Sefydliad Garfield Weston a fydd yn cyflwyno eu hawgrymiadau gorau ar gyfer gwneud cais ac wedi hynny yn cymryd rhan mewn sesiwn Holi ac Ateb gyda’r mynychwyr.

Mae Sefydliad Garfield Weston yn sefydliad dyfarnu grantiau elusennol teuluol, sy’n cefnogi ystod eang o achosion ledled y DU, gan gyfrannu dros £90m y llynedd. Fe’i sefydlwyd ym 1958 gan y teulu Weston ac mae’n un o’r sefydliadau elusennol mwyaf yn y DU sydd wedi cyfrannu ymhell dros £1 biliwn hyd yma. Os ydych yn elusen gofrestredig yn y DU neu CIO, neu os oes gennych statws elusen eithriedig, gallwch wneud cais am gyllid ar unrhyw adeg a byddwch yn derbyn penderfyniad ymhen 4 mis. Maent yn rhoi grantiau anghyfyngedig ar gyfer costau craidd a chostau prosiect. Maent yn cefnogi sefydliadau ar draws: Celfyddydau, Addysg, Ieuenctid, Iechyd, Amgueddfeydd a Threftadaeth, y Gymuned, yr Amgylchedd, Ffydd a Lles, yn enwedig i’r rhai mewn angen, mewn rhanbarthau o anfantais economaidd.