Have Your Say

Have your say now.

This is your chance to tell National Welsh Government your thoughts about what recovery and reconstruction should look like for youth work.

In response to the invitation from the Welsh Government to support future post-Covid recovery and reconstruction in Wales, we would like to hear your thoughts about what really matters to you and about where Welsh Government should focus their efforts and resources in supporting recovery. This is a great opportunity for you to highlight and secure the vital role of young people, youth work as an approach and youth work services in the national fight against Covid-19 now, and in securing the wellbeing of future generations in the years to come.

By taking part and completing this short consultation, you will help develop and inform Youth Cymru’s response and report to help shape the future of Wales.

Dywedwch eich dweud nawr.

Dyma’ch cyfle i ddweud wrth Lywodraeth Genedlaethol Cymru beth yw eich barn am yr hyn y dylai adfer ac ailadeiladu ei ystyried ar gyfer gwaith ieuenctid.

Mewn ymateb i’r gwahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gefnogi adferiad ac adluniad ôl-Covid yn y dyfodol yng Nghymru, hoffem glywed eich barn am yr hyn sy’n wirioneddol bwysig i chi ac am ble y dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio eu hymdrechion a’u hadnoddau i gefnogi adferiad. Mae hwn yn gyfle gwych i chi amlygu a sicrhau rôl hanfodol pobl ifanc, gwaith ieuenctid fel ymagwedd a gwasanaethau gwaith ieuenctid yn y frwydr genedlaethol yn erbyn Covid-19 nawr, ac wrth sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol yn y blynyddoedd sydd i ddod.
Drwy ateb y 3 chwestiwn byr hwn, byddwch yn helpu i ddatblygu a llywio ymateb ac adroddiad Ieuenctid Cymru er mwyn helpu i lunio dyfodol Cymru