Datganiad sefyllfa Youth Cymru – Helen Mary Jones.

Datganiad sefyllfa Youth Cymru – Helen Mary Jones.

Helen Mary Jones oedd Prif Swyddog Gweithredol Youth Cymru rhwng 2011 a Medi 2017.

Rydym yn drist ac yn siomedig gyda’r sylwadau diweddar a wnaed gan Helen Mary Jones ar y cyfryngau cymdeithasol ynglŷn â phobl drawsrywiol, newid ei sefyllfa a chymryd rhan yn y digwyddiad ‘Woman’s Place UK’.

Nid yw’r bwrdd, staff ac aelodau Youth Cymru yn rhannu’r un farn a gynigir gan y cyn Prif Weithredwr, ac rydym am gadarnhau nad yw Helen Mary Jones bellach yn gweithio i Youth Cymru, neu’n gysylltiedig â’r sefydliad.

Mae Youth Cymru yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ffordd, sy’n cydnabod ac yn parchu eu hunain, eu profiadau unigol a’u hannog i gyrraedd eu llawn botensial.

Ers 2014, mae Youth Cymru wedi cyflwyno prosiect Traws * Newid Cymru, sy’n cefnogi pobl ifanc traws sy’n uniaethu a bod heb hunaniaeth ddeuaidd i weithredu ar eu hoffterau, eu pryderon a’u dyheadau. Rydym hefyd yn annog sefydliadau i ddatblygu a chryfhau polisi ac arferion cynhwysol pobl draws, drwy wybodaeth, arweiniad a hyfforddiant. Cydnabuwyd y prosiect fel prosiect rhagorol yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru (2016).

Sefydlwyd y prosiect Traws *Newid mewn ymateb i bobl draws ifanc sy’n dweud wrthym am yr heriau, y gwahaniaethu a’r gwaharddiad a wynebwyd yn eu bywydau bob dydd.

Mae 73% o ddisgyblion traws yng Nghymru yn cael eu bwlio yn yr ysgol. Mae tri o bob pedwar person traws ifanc (77 y cant) wedi niweidio eu hunain yn fwriadol ar ryw adeg. Mae mwy na dau o bob pump o bobl traws ifanc (45 y cant) wedi ceisio cymryd eu bywyd eu hunain (Stonewall 2017).

Mae newidiadau arfaethedig i’r Ddeddf Cydnabod Rhyw (y gyfraith sy’n llywodraethu sut y gall pobl Draws gael cydnabyddiaeth gyfreithiol o’u rhyw) wedi golygu bod llawer o sylw’r cyfryngau wedi bod yn canolbwyntio ar bobl drawsrywiol. Mewn llawer o achosion, mae’r sylw cyfryngau hwn wedi bod yn anghywir, yn gamarweiniol ac yn niweidiol. Er mai pobl drawsrywiol yw’r arbenigwyr ar eu hunaniaethau a’u profiadau eu hunain, maent i gyd yn rhy aml wedi gwadu llais.

Mae Youth Cymru wrth hyrwyddo dewisiadau pobl ifanc yn croesawu’r ymgynghoriad sydd ar ddod ar y Ddeddf Cydnabod Rhyw a’r cyfleoedd y mae’n eu darparu. Byddwn yn cefnogi pobl ifanc i ymateb i’r ymgynghoriad pan gaiff ei lansio.

Mae Youth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau y gall pob person ifanc fyw eu bywydau yn rhydd rhag aflonyddu, bwlio a gwahaniaethu ac yn falch i barhau’r gwaith y Prosiect Traws * Newid yn 2018 a thu hwnt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach, yna cysylltwch ag Emma Chivers, (Cadeirydd Youth Cymru) ar 07886 710277.