ADVERT

Employer – Youth Cymru

Post – Project Co-ordinator, Financial Capability Project.

Salary – 24,000, 35 hours per week.

Contract: Fixed term until March 2018

 

We are seeking a Project Co-ordinator to work on a Financial Capability programme in a vocational training context.  The project is a response to the Financial Capability Strategy for the UK and Wales and seeks to explore and evaluate how we can help 16-24 year olds who have left school and are transitioning to independent living, to prepare for and make better financial decisions. The successful candidate will have excellent skills for working with young people, the ability to develop and deliver session plans and training as well experience of developing good working relationships in a youth led participatory and peer educational context.

Based: At Youth Cymru in Treforest just outside Cardiff the successful candidate will be required to travel and work at times at vocational training provisions across South East Wales; supporting young peer educators to undertake consultation and training with their peers. Some evening and weekend working may be required.

 

Closing date for applications: 9th January 2017

Interview week commencing: 16th January 2017

Application process:

Download applications below

fin-cap-vacancy-details-English

project-co-ordinator-person-spec-English

yc-job-application-form-English

monitoring-form-English

or Email Julia@youthcymru.org.uk for further information.

Youth Cymru strive to work in a way that promotes equality and respects diversity. Applications are welcome from all sections of the community.

*********************************************************************************************************************************************

HYSBYSEB

Cyflogwr – Youth Cymru

Swydd – Cydlynydd Prosiect, Prosiect Gallu Ariannol.

Cyflog – 24,000, 35 awr yr wythnos.

Contract: Cyfnod penodol tan Mawrth 2018

 

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i weithio ar raglen Gallu Ariannol mewn cyd-destun hyfforddiant galwedigaethol. Mae’r prosiect yn ymateb i Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer y DU a Chymru ac yn ceisio archwilio a gwerthuso sut y gallwn helpu pobl ifanc 16-24 oed sydd wedi gadael yr ysgol ac sy’n trawsnewid i fyw’n annibynnol, i baratoi ar gyfer gwneud penderfyniadau ariannol gwell. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus gyda sgiliau rhagorol o weithio gyda phobl ifanc, y gallu i ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant a chynlluniau sesiwn, â’r profiad o ddatblygu perthynas gwaith da mewn amgylchedd sydd dan arweiniad pobl ifanc a chyd-destun cyfoedion addysgol

Lleoliad: Yn swyddfa Youth Cymru yn Nhrefforest ar gyrion Caerdydd, bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus deithio a gweithio ar adegau mewn darpariaethau hyfforddiant galwedigaethol ar draws De Ddwyrain Cymru; cefnogi addysgwyr cyfoedion ifanc i gynnal ymgynghoriad a hyfforddiant gyda’u cyfoedion. Efallai y bydd angen rhywfaint o waith gyda’r nos a phenwythnosau.

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9 Ionawr, 2017

Cyfweliadau yn cychwyn: 16 Ionawr, 2017

Proses ymgeisio: .

project-co-ordinator-person-spec-welsh

fin-cap-vacancy-details-welsh

yc-job-application-form-welsh

monitoring-form-welsh

E-bost Julia@youthcymru.org.uk i gael pecyn cais

 

Mae Youth Cymru yn ymdrechu i weithio mewn ffordd sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ac yn parchu amrywiaeth. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned