Rhan-Amser Gweinyddwr Prosiect

Mae Youth Cymru, elusen genedlaethol waith ieuenctid Cymru, yn gofyn am Weinyddwr Prosiect rhan amser dros dro sy’n gallu dechrau cyn gynted â phosib. Dyma gyfle i ymuno ag elusen greadigol, hyblyg a chynyddol sy’n ymroddedig i wella bywydau pobl ifanc ledled Cymru. Yn ofynnol o ddydd Llun i ddydd Gwener, gweithio am 16 -20 awr, rhwng 10am a 4pm, hyblyg i weithio ar benwythnosau / neu nosweithiau achlysurol. Swydd dros dro am 5 mis. Bydd rhywfaint o hyblygrwydd ynglŷn ag oriau y gellir eu trafod a’u cytuno ar apwyntiad. Bydd y swydd yn cael ei dalu fesul awr o £ 9.00.

Rydym yn edrych  am Weinyddwr Prosiect rhan amser a all ddarparu gwasanaeth gweinyddol o ansawdd uchel ar gyfer tîm Youth Cymru. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i gefnogi rhaglenni a phrosiectau presennol i sicrhau ein bod yn parhau i gael effaith gadarnhaol a bod ein cenhadaeth yn cael ei gyrraedd. Mae gennym hanes rhagorol o ddatblygiad staff o fewn yr elusen yn ogystal â staff sydd wedi datblygu eu gyrfaoedd a’u sgiliau i elusennau eraill, a’r sector cyhoeddus.

Eich Cyfrifoldebau Allweddol

· Darparu gwasanaeth cymorth gweinyddol o ddydd i ddydd i dîm Youth Cymru.

· Cynnal cyfathrebu rheolaidd gydag aelodau Youth Cymru, buddiolwyr ifanc a sefydliadau eraill.

· Cynnal, olrhain a monitro rhaglenni a prosiectau, delio ag ymholiadau a materion, diweddaru cronfeydd data yn ôl yr angen, cynhyrchu adroddiadau  a choladu data yn ôl yr angen.

· Cefnogi gyda chynhyrchu deunyddiau cyfathrebu marchnata gan gynnwys negeseuon e-bost, taflenni digwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol ac ati.

· Sicrhau bod gan dîm y prosiect ddeunyddiau a chyfarpar sydd eu hangen i gwblhau tasgau a chyflawni SLA trwy eu cefnogi wrth olrhain prosiectau a rhaglenni o’r dechrau i’r diwedd.

· Cefnogi gyda chynllunio, paratoi, logisteg a chyflwyno digwyddiadau amrywiol, gan gynnwys: cydlynu siaradwyr, lleoliadau, hwyluswyr a gwahoddiadau ac ati i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu rhedeg yn esmwyth.

· Cefnogi ymgysylltiad aelodaeth, gan helpu i wneud y gorau o’n heffaith a’n cyflawniad o’n hamcanion, gan sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu deall a’u cefnogi.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu:

· Sgiliau gweinyddol effeithlon a rhagorol

· Hyblygrwydd ac yn gallu gweithio mewn ffordd addasadwy ymatebol

· Parodrwydd i wneud tasgau arferol

· Sgiliau rhyngbersonol da

· Sgiliau TG da

· Sgiliau ysgrifenyddol

Os oes diddordeb, cysylltwch a  linda@youthcymru.org.uk

Efallai y bydd gennych ddiddordeb ynddo…