Disgrifiad Swydd – Intern Cyfathrebu, Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol

Swydd Intern

Mae Youth Cymru yn recriwtio ar gyfer Intern i ymuno â’n tîm yng Nghanolfan Fusnes Upper Boat, Trefforest.

Bydd yr Intern yn darparu cefnogaeth i’r tîm Youth Cymru gyda digwyddiadau, prosiectau a hyfforddiant i fodloni eu targedau prosiect.

Bydd yr Intern Intern yn hyrwyddo gwaith Youth Cymru yn genedlaethol gan ddefnyddio deunyddiau cyfryngau a marchnata ar-lein.

Post: TG, Swyddog Dylunio a Chyfathrebu

Yn atebol i: Rheolwr Datblygu

Post: TG, Swyddog Dylunio a Chyfathrebu

Post: TG, Swyddog Dylunio a Chyfathrebu

Yn atebol i: Rheolwr Datblygu

Cyflog: £ 14,500

Seiliedig: Canolfan Fusnes, Upper Boat, Trefforest.

Oriau: Llawn amser – 35 awr yr wythnos

Cysylltiadau allweddol: Staff Youth Cymru

Amcanion allweddol

Darparu cefnogaeth TG i dîm Youth Cymru

Cefnogi marchnata a chyfathrebu ar gyfer prosiectau a digwyddiadau

Cadw’r wefan Youth Cymru wedi’i ddiweddaru

Dylunio deunyddiau i hyrwyddo prosiectau a digwyddiadau

Tasgau allweddol

Cyffredinol

Tasgau swyddfa: ateb y ffôn, cymryd negeseuon, croesawu ymwelwyr, ymateb i negeseuon e-bost.

* Cyfrannu at e-fwletinau wythnosol

* Cefnogi pob prosiect sy’n cael ei rhedeg yn Youth Cymru

* Dosbarthu deunyddiau prosiect, cysylltu â phartneriaid y prosiect a chyda aelodau Youth Cymru

* Mynychu cyfarfodydd gyda sefydliadau allanol

Dylunio a chefnogaeth gwe

*

Cyfathrebu Prosiectau i wneuthurwyr penderfyniadau allweddol a dylanwadwyd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru

* Cefnogi a datblygu Gwefan Youth Cymru a marchnata pob prosiect

* Dylunio graffeg, animeiddiadau a thrin ffotograffau digidol

* Codio gan ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd

* Bodloni gofynion cyfreithiol perthnasol fel safonau hygyrchedd, rhyddid gwybodaeth a phreifatrwydd

* Dylunio delweddau gweledol y wefan a sicrhau ei fod yn unol â pholisi brandio cwmni

* Prawf darllen cynnwys a gwneud newidiadau lle bod angen

* Golygu cynnwys, dadfygio cod ac ail-ddylunio tudalennau gwe

* Ymchwilio i dueddiadau dylunio cyfredol

* Hyrwyddo’r wefan trwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Dylunio

* Meddwl yn greadigol i gynhyrchu syniadau a chysyniadau newydd a datblygu dyluniad rhyngweithiol

* Defnyddio arloesi i ailddiffinio briff dylunio o fewn cyfyngiadau amser a chostau

* Gweithio gydag ystod o gyfryngau

* Cadw’n gyfoes â thechnolegau sy’n dod i’r amlwg

* Prawf-ddarllen i gynhyrchu gwaith cywir ac o safon uchel

* Dangos sgiliau darlunio ar gyfer dylunio pecynnau cymorth, adroddiadau a deunyddiau eraill a gynhyrchir gan Youth Cymru

* Gweithio fel rhan o dîm sy’n cefnogi anghenion dylunio, hyrwyddo a marchnata prosiectau a digwyddiadau Ieuenctid Cymru

Manylion eraill

Efallai y bydd yn ofynnol i chi weithio rhai nosweithiau a phenwythnosau

Y gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ond ddim yn hanfodol

Anfonwch eich CV at wenna@youthcymru.org.uk

Dyddiad Cau: 15 Mai

Cyfweliadau 17 /18 Mai

You might be interested in…